Stáhněte si aplikaci pro návštěvníky

NFCtron Hub – Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele

platné od 25. 2. 2022
Všeobecné obchodní podmínky NFCtron Hub včetně pravidel využívání služby Markeplace. NFCtron Hub je administrační aplikace určená pro pořadatele a prodejce či jiné subjekty zabývající se jednorázovými akcemi.

1. Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností NFCtron a.s., IČO: 07283539, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707 (dále jen „Poskytovatel“), určující základní závazná pravidla spolupráce mezi Poskytovatelem a Uživatelem a jsou součástí smluvních ujednání s Uživateli.


2. Definice pojmů

 1. Akce: jakákoliv společenská událost, v rámci, které bude Uživatelem užíván Systém NFCtron na základě Smlouvy o spolupráci.
 2. Aplikace NFCtron Hub: aplikační software Poskytovatele, přístupný přes webové stránky NFCtron Hub [link], která umožňuje Uživateli management Účtu NFCtron a umožňuje management Služeb společnosti NFCtron a dále komunikaci s dalšími uživateli Služeb společnosti NFCtron, především s Pořadateli, účastníky Akce a Prodejci.
 3. Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Obecné nařízení GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 5. Obsah Uživatele: veškeré Údaje o Uživateli, obsah vytvořený v rámci Aplikace NFCtron Hub a/nebo do Aplikace NFCtron Hub vložený Uživatelem, a to v jakékoliv formě včetně komentářů, videí, obrázků, zpráv nebo jiných obdobných forem obsahu.
 6. Oprávněná osoba: osoba určená Poskytovatelem či Uživatelem, která je oprávněná dle zákona nebo na základě zmocnění zastupovat Poskytovatele či Uživatele při právních jednáních.
 7. Pořadatel: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o spolupráci a pořádá Akce a Uživatel jej může kontaktovat za účelem navázání spolupráce.
 8. Podúčet Uživatele: podúčet zřízený Uživatelem v rámci Účtu NFCtron s oprávněními zvolenými Uživatelem.
 9. Prodejce: osoba, jež na základě smlouvy s Pořadatelem v rámci Akce prodává výrobky či poskytuje služby.
 10. Služby společnosti NFCtron: soubor služeb, které poskytuje společnost NFCtron, včetně poskytování, provozu a údržby Aplikace NFCtron Hub, poskytování Systému NFCtron na základě Smlouvy o spolupráci, poskytování služeb v rámci NFCtron Pass a poskytování související zákaznické podpory a zajištění příslušné komunikace mezi Pořadatelem a Prodejci a účastníky Akcí.
 11. Smlouva o spolupráci: smlouva upravující podmínky spolupráce, tj. poskytnutí Systému NFCtron, rozsah servisní podpory a dalších služeb zajišťovaných Poskytovatelem Uživateli.
 12. Smlouva o užívání Aplikace NFCtron Hub: smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem při užívání Aplikace NFCtron Hub a vytvoření Účtu NFCtron a vyslovení souhlasu Uživatele s VOP NFCtron Hub a Zásadami ochrany osobních údajů, především prostřednictvím zaškrtnutím tlačítka „souhlasím s VOP NFCtron Hub a Zásadami ochrany osobních údajů“ a dále mezi Poskytovatelem a Uživatelem opětovně potvrzovaná při každém přihlášení do a užití Aplikace NFCtron Hub. Smlouva o užívání Aplikace NFCtron Hub se řídí podmínkami Stanovenými v těchto VOP NFCtron Hub.
 13. Smluvní strany: Poskytovatel a Uživatel společně.
 14. Systém NFCtron: soubor hardwaru, softwaru a technické podpory sloužící k provozu bezhotovostního platebního systému vytvořeného Poskytovatelem.
 15. Účet NFCtron: souhrn údajů o Uživateli zahrnující především informace o osobě Uživatele, nabízených službách, aktivitách, zaměstnancích, osobách spolupracujících s Uživatelem. Uživatel, případně Oprávněná osoba, se může přihlásit k Účtu NFCtron zadáním uživatelského jména a hesla.
 16. Údaje Účtu: uživatelské jméno, heslo, registrační e-mail, telefonní číslo, jiné kontaktní údaje. 
 17. Údaje o Uživateli: jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby, obchodní firma, IČO a sídlo u právnické osoby, případné další identifikační údaje získané od Uživatele nebo dostupné z veřejných zdrojů.
 18. Údaje o aktivitách Uživatele: údaje o Akcích, které Uživatel pořádal a má v plánu pořádat, o účastech Uživatele na Akcích a prodeje zboží či poskytování služeb zveřejněných na Účtu NFCtron Uživatele, jako například: jaké Akce Uživatel pořádal, jaké měly tyto Akce specifikace, jakých Akcí se Uživatel účastnil, co bylo jeho činností na jednotlivých Akcích, jaký prodával sortiment, jaký měl obrat, a další informace jež se zobrazují na Účtu Uživatele.
 19. Uživatel: jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem o spolupráci s Poskytovatelem. V případě, kdy se práva a povinnosti Uživatele vztahují jak na Pořadatele, tak na Prodejce, bude užito obecné označení Uživatel.
 20. VOP NFCtron Hub: tento dokument definující všeobecné podmínky spolupráce Poskytovatele a Uživatele na základě Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub, který tvoří zároveň nedílnou součást každé Smlouvy o spolupráci uzavírané Smluvními stranami


3. Užívání aplikace NFCtron Hub, registrace a účet NFCtron Hub

 1. Uživateli je poskytován přístup k Aplikaci NFCtron Hub v souladu s těmito VOP NFCtron Hub. Vstupem do Aplikace NFCtron Hub a jejím užíváním vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito VOP NFCtron Hub a zásadami ochrany osobních údajů NFCtron Hub. Pokud Uživatel s těmito VOP NFCtron Hub nesouhlasí, neměl by přistupovat k Aplikaci NFCtron Hub ani ji jinak používat. Při přístupu do Aplikaci NFCtron Hub podléhá Uživatel všem zveřejněným pokynům nebo pravidlům platným pro Aplikaci NFCtron Hub případně pro jiné přidružené aplikace či služby. Všechny tyto pokyny nebo pravidla jsou v případech kdy je to relevantní začleněny formou odkazu do těchto VOP NFCtron Hub.
 2. Tyto podmínky se nevztahují na práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem související s poskytováním služeb pro účely jednotlivých společenských Akcí a poskytování platebního Systému NFCtron. Pravidla a povinnosti Poskytovatele a Uživatele, postupy a zásady, jsou podrobně popsány a řídí se smluvními podmínkami Smlouvy o spolupráci a VOP Systému NFCtron dostupnými zde (link), přičemž Smlouva o spolupráci je v případě zájmu uzavřena mezi Uživatelem a Poskytovatelem separátně.
 3. V rámci Aplikace NFCtron Hub Vám bude umožněno zaregistrovat se prostřednictvím online registračního formuláře a vytvořit si Účet NFCtron který bude sloužit k využívání všech Služeb společnosti NFCtron. Účet umožňuje vyplnění Údajů o Uživateli a bude složit k administrativě Vašich činností a spolupráci s Poskytovatelem a ostatními Uživateli Služeb společnosti NFCtron.
 4. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje sdělené při zakládání Účtu NFCtron poskytuje Poskytovateli zcela dobrovolně a za účelem plnění Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Poskytovatel zpracovává osobní údaje dle podmínek ochrany osobních údajů v souladu s podmínkami Obecného nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž konkrétní podmínky jsou stanoveny v zásadách soukromí, které lze nalézt zde [link].
 5. Při vytvoření Účtu NFCtron je Uživatel povinen se identifikovat a poskytnout Poskytovateli informace pro účely ověření Uživatele a Oprávněné osoby Uživatele. Uživatel se zavazuje k ověření Uživatele a Oprávněné osoby poskytnout nezbytnou součinnost a dokumentaci a zavazuje se, že veškeré informace poskytnuté v dokumentaci budou aktuální, přesné a kompletní.
 6. Při vytvoření Účtu NFCtron si Uživatel zvolí heslo. Uživatel je výlučně odpovědný za bezpečnost svého hesla a Účtu NFCtron.
 7. Uživatel může na svůj Účet NFCtron navázat další Podúčty Uživatele, které mohou mít Uživatelem zvolený rozsah oprávnění. Rozsah oprávnění Podúčtů Uživatele bude volitelný v rozsahu, dle možností nabídnutých Uživateli v kolonce nastavení účtu.
 8. Uživatel výhradně odpovídá za udělení oprávnění v rámci jednotlivých Podúčtů Uživatele a za výběr osob, jimž bude k těmto Podúčtům Uživatele udělen přístup. Uživatel výhradně odpovídá za veškerá jednání, která budou provedena v rámci jednotlivých Podúčtů Uživatele. Podúčty Uživatele se v rámci Aplikace NFCtron Hub považují za osoby výslovně zmocněné Uživatelem k jednáním, která jsou zvolena v rozsahu oprávnění jednotlivých Podúčtů Uživatele a veškerá jednání učiněná těmito Podúčty Uživatele jsou přičitatelná pouze Uživateli, jako by je činil sám Uživatel.
 9. Kliknutím na tlačítko „souhlasím s VOP NFCtron Hub a Zásadami ochrany osobních údajů“ v průběhu vytvoření Účtu NFCtron prohlašuje a zaručuje Uživatel, že: Smlouvu podle platných právních předpisů je oprávněn s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu o užívání Aplikace NFCtron Hub pro účely jeho činnosti; si pozorně pročetl tyto VOP NFCtron Hub, včetně všech povinností, které z nich a ze Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub vyplývají, zcela jim rozumí a souhlasí s tím, že jimi bude vázán; všechny Údaje Účtu, které Poskytovateli poskytl, jsou přesné, správné a úplné;na Účtu NFCtron bude vždy evidovat správné Údaje Účtu a Údaje Účtu bude průběžně aktualizovat; neumožní neoprávněným osobám využívat Účet NFCtron, ani tento účet nepřevede na žádnou jinou osobu ani jí tento účet nepostoupí; Služby společnosti NFCtron nebude používat k neoprávněným či protiprávním účelům a nebude narušovat řádné fungování Služeb společnosti NFCtron; veškerý Obsah Uživatele vložený prostřednictvím Účtu NFCtron či Podúčtů Uživatele do Aplikace NFCtron Hub je předem schválen Oprávněnou osobou a Uživatel za něj plně odpovídá; za všech okolností bude důsledně dodržovat právní předpisy týkající se jeho činnosti, a to zejména právní předpisy upravující živnostenské podnikání, hygienické podmínky, bezpečnost práce, daňové předpisy a podobné.
 10. V případě porušení jakékoliv z povinností uvedené v předchozím ustanovení 3.9 těchto VOP NFCtron Hub, případně bude jakékoliv z prohlášení učiněné v tomto ustanovení 3.9 těchto VOP NFCtron Hub nepravdivé, má Poskytovatel právo okamžitě dočasně zablokovat přístup Uživatele včetně všech přístupů k Podúčtům Uživatele do Aplikace NFCtron Hub. V případě opakovaného porušení některé z povinností uvedené v předchozím ustanovení 3.9 těchto VOP NFCtron Hub má Poskytovatel právo permanentně zablokovat Účet NFCtron včetně Podúčtů Uživatele a Smlouvu o užívání Aplikace NFCtron Hub vypovědět bez výpovědní doby. V případě, že bude Poskytovateli pravomocně uložena orgánem veřejné moci pokuta v souvislosti s porušením povinnosti Uživatele uvedené v předchozím ustanovení 3.9 těchto VOP NFCtron Hub, je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli částku ve výši pokuty a jejího příslušenství uložené pravomocným rozhodnutím.


4. Licence koncového uživatele

 1. Kliknutím na tlačítko „souhlasím s VOP NFCtron Hub a Zásadami ochrany osobních údajů" v průběhu vytvoření účtu a vytvořením Účtu NFCtron a uzavřením Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub je Uživateli poskytnuto oprávnění užívat Aplikaci NFCtron Hub jako koncovému uživateli.
 2. Jako koncový uživatel není Uživatel oprávněn: poskytovat podlicence ani převést jakákoli užívací práva k Aplikaci NFCtron Hub na třetí osoby s výjimkou poskytnutí přístupu Oprávněným osobám; dekompilovat, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Aplikace NFCtron Hub, Účtu NFCtron ani jiného softwaru Poskytovatele (zákaz „reverse engineeringu“); žádným způsobem měnit Aplikaci NFCtron Hub, Účet NFCtron, ani používat upravené verze Aplikace NFCtron Hub ani Účtu NFCtron; posílat, nebo přenášet soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakékoli jiné programy, které mohou poškodit nebo mít nepříznivý vliv na fungování Aplikace NFCtron Hub; pokoušet se získat neoprávněný přístup do Aplikace NFCtron Hub, Účtu NFCtron či jakýmkoli jiným službám Poskytovatele
 3. Licence poskytnutá na základě Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub bude zrušena zároveň s ukončením Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub. Po ukončení Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub je Poskytovatel oprávněn zablokovat a odstranit Účet NFCtron bez předchozího upozornění.
 4. Všechna práva duševního vlastnictví i průmyslová práva, včetně zdrojového kódu, databází, log a vizuálního stylu, vlastní Poskytovatel. Touto licencí Uživatel nenabývá žádná práva k žádnému duševnímu vlastnictví Poskytovatele.


5. Pravidla vedení profilu

 1. Uživatel je oprávněn kdykoliv měnit Údaje Účtu v Aplikaci NFCtron Hub, tyto změny musí být oznámeny Poskytovateli. Uživatel je oprávněn provádět změny v Údajích o Uživateli, avšak je povinen činit tak, aby tyto Údaje o Uživateli neobsahovaly nepravdivé, klamavé či zavádějící informace. Uživatel je zároveň oprávněn kdykoliv požádat Poskytovatele, aby byl jím vytvořený Účet NFCtron včetně Podúčtů Uživatele deaktivován, tzn. aby byl k Účtu NFCtron i k Podúčtům Uživatele zablokován přístup Uživatele i možnost prohlížení Účtu NFCtron ostatními uživateli. Deaktivace Účtu NFCtron však nezbavuje Uživatele povinnosti plnit další závazky Uživatele vůči Poskytovateli plynoucí z jiných smluv, především ze Smlouvy o spolupráci mezi Uživatelem a Poskytovatelem. V případě nepřetržité deaktivace Účtu NFCtron po dobu delší než 3 roky, bude Účet NFCtron, všechny Podúčty Uživatele, včetně všech údajů a vloženého obsahu, Poskytovatelem smazán. Uživatel je povinen dodržovat zásady vedení profilu dle tohoto článku č. 5 VOP NFCtron Hub.'
 2. Uživatel je odpovědný za zabezpečení Účtu NFCtron, za udělování oprávnění Podúčtům Uživatele a za udělování přístupu k Podúčtům Uživatele i za veškeré aktivity, které proběhnou na Účtu NFCtron a/nebo na Podúčtech Uživatele.
 3. V případě, že dojde k jakémukoliv neautorizovanému přístupu k Účtu NFCtron a/nebo Podúčtům Uživatele či podezřelé aktivitě na Účtu NFCtron a/nebo Podúčtu Uživatele, se Uživatel zavazuje neprodleně kontaktovat Poskytovatele a učinit vše pro to, aby bylo zabráněno další újmě jak na právech Uživatele, tak i právech ostatních uživatelů a Poskytovatele.
 4. Poskytovatel není povinen, ale je oprávněn aktivně sledovat Obsah Uživatele a aktivity Uživatele. Poskytovatel je oprávněn Obsah Uživatele a aktivitu na něm sledovat a kdykoliv v odůvodněném rozsahu Obsah Uživatele nebo Účet NFCtron jako celek smazat, pokud bude Obsah Uživatele nebo aktivity v rámci Účtu NFCtron v rozporu se zásadami vedení Účtu NFCtron nebo s planými právními předpisy.
 5. Obsah Uživatele a Účet NFCtron jsou v rozporu se zásadami vedení Účtu NFCtron zejména, obsahují-li:
  1. soubory a jiné objekty a výtvory duševního vlastnictví (nebo odkazy na takovéto soubory a jiné objekty a výtvory), k nimž nemá Uživatel oprávnění;
  2. chráněná označení, průmyslová práva či jiná obdobná práva, k jejichž užití nemá Uživatel oprávnění;
  3. nevhodné či nevkusné texty, sdělení, zvuky a/nebo vyobrazení, zejm. profily, které obsahují (nebo odkazují na) jakýkoliv vulgární, urážlivý, pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah, například obsah hanobící rasu, národ, etnickou či jinou skupinu osob, případně Obsah Uživatele (nebo odkazy na obsah), který je jakýmkoliv způsobem diskriminační k rase, národu, etnické či jiné skupině osob, pohlaví, náboženství, vyznání, politickému přesvědčení, sexuální orientaci či jinému postavení;
  4. soubory, data či odkazy, které obsahují či odkazují na škodlivý software, který by mohl poškodit Poskytovatele, ostatní uživatele, či jiné osoby;
  5. jiný Obsah Uživatele, který je v rozporu s obecně závaznými právními normami.
 6. Vložením informací a Obsahu Uživatele do Účtu NFCtron či kamkoliv jinam do Aplikace NFCtron Hub poskytuje Uživatel Poskytovateli oprávnění k užití tohoto Obsahu Uživatele pro své aktivity v rámci Služeb společnosti NFCtron, především v rámci propagace Služeb společnosti NFCtron, propagace Akcí a informování Pořadatelů a účastníků Akcí o průběhu Akcí. Při užití obsahu Poskytovatel přiměřeně uvede informace o Účtu NFCtron či Uživateli, kterého se informace či užitý Obsah Uživatele týká. Toto oprávnění trvá i po vypovězení Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub mezi Uživatelem a Poskytovatelem a/nebo zrušení Účtu NFCtron.

6. Služby Poskytovatele spojené s profilem a důvěrnost informací

 1. V souvislosti se Službami společnosti NFCtron, které Poskytovatel Uživateli poskytuje, shromažďuje Poskytovatel o Uživateli Údaje o aktivitách Uživatele. V rozsahu, ve kterém lze Údaje o aktivitách Uživatele a Obsah Uživatele považovat za osobní údaje se vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k těmto údajům řídí dokumentem [link – Zásady zpracování osobních údajů], kde jsou obsaženy veškeré informace ke zpracování prováděném Poskytovatelem a k právům Uživatele. Údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů jsou zpracovávány především na základě dobrovolného zadání do Aplikace NFCtron Hub Uživatelem, případně přímo subjektem údajů na základě dobrovolného rozhodnutí za účelem užívání Aplikace NFCtron Hub a plnění Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub a taktéž na základě oprávněného zájmu Poskytovatele.
 2. Údaje o aktivitách Uživatele je Poskytovatel oprávněn zpracovávat a poskytnout je k nahlédnutí ostatním uživatelům. Veškeré Údaje o aktivitách Uživatele a veškeré informace, které se Uživatel v rámci Aplikace NFCtron Hub dozví o ostatních uživatelích jsou považovány za důvěrné informace a Uživatel je tyto informace oprávněn využít pouze pro své interní účely související s využíváním Služeb společnosti NFCtron a v rámci svého vlastního informování o Akcích.
 3. Údaje o aktivitách Uživatele jsou shromažďovány pouze za účelem informování o činnosti Uživatele či jiných uživatelů a Poskytovatel neodpovídá za jejich přesnost, správnost ani úplnost. Uživatel se zavazuje Údaje o aktivitách Uživatele i údaje o aktivitách ostatních uživatelů užít při obchodním rozhodování výlučně na svou vlastní odpovědnost a nepovažují je v žádném případě za jakoukoliv finanční, obchodní, daňovou, právní, či jinou radu ze strany Poskytovatele.
 4. Na Účtu Uživatele může Uživatel požádat, aby Poskytovatel provedl pro Uživatele kompilaci či analýzu dat tvořících Údaje o aktivitách Uživatele a aby tyto informace na Účtu Uživatele zobrazil. Uživatel se pak může rozhodnout, že tyto Údaje o aktivitách Uživatele a jejich kompilace a analýzy zpřístupní k nahlédnutí ostatním uživatelům Aplikace NFCtron Hub případně jiných Služeb společnosti NFCtron.
 5. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby: Údaje o aktivitách Uživatele, který je současně Pořadatelem, byly poskytnuty Prodejcům, kteří vyjádří zájem prodávat zboží či poskytovat služby na Akci Uživatele; Údaje o aktivitách Uživatele, který je současně Prodejcem a má zájem spolupracovat s Pořadatelem na konkrétní Akci, byly poskytnuty tomuto Pořadateli.
 6. Údaje o aktivitách Uživatele pro účely těchto VOP NFCtron Hub a Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub nejsou nebo přestávají být důvěrnými informacemi v případě, že: se stanou veřejně známými nebo veřejně dostupnými poté, co byly Uživatelem poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými nebo veřejně dostupnými v důsledku porušení závazků Smluvní strany; byly danému Uživateli prokazatelně známé před jejich poskytnutím Poskytovatelem či jiným uživatelem, a nebyly součástí jakýchkoli dohod o zachování důvěrnosti informací; byly získány od nezávislé třetí osoby, která tyto informace získala v souladu se zákonem, a nikoliv porušením těchto VOP NFCtron Hub a/nebo Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub a není vázána žádnou povinností uchovat tyto informace v tajnosti, či která je na základě předchozího nebo následného souhlasu dané Smluvní strany oprávněna k jejich poskytování.
 7. Uživatel se zavazuje, že: bude uchovávat Údaje o aktivitách Uživatele a ostatních uživatelů v tajnosti a neposkytne je či jakoukoli jejich část jakékoliv další osobě, která není Uživatelem Aplikace NFCtron Hub, s výjimkou jeho zaměstnanců či jinak podřízených osob Uživatele. Za porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnancem či podřízenou osobou Uživatele a za případnou škodu, která v souvislosti s tímto porušením vznikne v celém rozsahu, odpovídá Uživatel; učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení nebo úniku Údajů o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoliv Údajům o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů nebo k jejich použití jakoukoli další osobou; nebude rozmnožovat jakýkoliv dokument, materiál, nosič nebo jejich jednotlivé části, které obsahují Údaje o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů; neučiní vůči třetí osobě, a to včetně orgánu veřejné moci, žádné prohlášení týkající se existence, obsahu, správnosti nebo jiných aspektů Údajů o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele poskytnutého Uživateli, s výjimkami uvedenými v těchto VOP NFCtron Hub.
 8. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo nebo mohlo dojít k prozrazení poskytnutých Údajů o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů, zavazuje se neprodleně písemně o této skutečnosti informovat Poskytovatele a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 9. Smluvní strany se dohodly, že za porušení těchto VOP NFCtron Hub a Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub se nepovažuje zpřístupnění nebo poskytnutí Údajů o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů, které jsou předmětem závazku mlčenlivosti dle těchto VOP NFCtron Hub, na základě a v rozsahu vyžadovaném k tomu oprávněnými státními anebo jinými podobnými orgány (např. soudy, daňové orgány apod.), a to jen na takovém základě a v takovém rozsahu, v jakém bude mít Uživatel povinnost tyto Údaje o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů zpřístupnit. Uživatel se zavazuje okamžitě písemně informovat Poskytovatele o takovém požadavku na zpřístupnění Údajů o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů a obsahu poskytovaných Údajů o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů, ledaže je takovéto informování zakázáno, a zároveň vynaložit maximální úsilí na získání dostatečného ujištění, že důvěrnost takto zpřístupněných Údajů o aktivitách Uživatele či ostatních uživatelů bude náležitým způsobem zajištěna.
 10. Ustanovení tohoto článku 6 VOP NFCtron Hub týkající se mlčenlivosti Uživatele jsou závazná i pro právní nástupce Uživatele a po ukončení Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub.

7. Služby Poskytovatele spojené s profilem a důvěrnost informací

1.         Poskytovatel poskytuje Aplikaci NFCtron Hub k tomu, aby usnadnil Uživatelům, kterými mohou být jak Pořadatelé, tak i Prodejci, organizaci Akcí. Při účasti na Akci tedy dochází k uzavření smlouvy mezi Pořadatelem a Prodejcem, přičemž za plnění této mezi nimi uzavřené smlouvy jsou výlučně odpovědní Pořadatelé a Prodejci. Aplikace NFCtron Hub pouze slouží k tomu, aby zjednodušila oběma stranám kontakt s druhou stranou. Poskytovatel se tedy nijak nezaručuje za splnění povinností ostatních uživatelů, Pořadatelů či Prodejců.
2.       Pokud Poskytovatel poskytuje Uživateli v Aplikaci NFCtron Hub jakékoliv Údaje o aktivitách Uživatele či jiných uživatelů, např. informace ohledně Akcí, počtu návštěvníků, odhadovaného obratu a jiných informací, jedná se vždy pouze o odhady učiněné na základě dostupných informací z předchozích Akcí či dle sdělení Pořadatele. Poskytovatel v žádném případě neručí Uživateli za pravdivost, přesnost, úplnost a ověřitelnost těchto informací a Uživatel se zavazuje činit rozhodnutí na základě těchto informací na vlastní odpovědnost a po pečlivém zvážení všech ostatních Uživateli dostupných informací.
3.         Poskytovatel nezaručuje, že přístup k Aplikaci NFCtron Hub bude fungovat bez přerušení či chyb. V případě chyb softwaru Aplikace NFCtron Hub se bude Poskytovatel tyto služby snažit opravit v co nejkratším termínu. Poskytovatel však není schopen zaručit, že Aplikace NFCtron Hub bude fungovat za všech okolností, neboť je služba mimo jiné závislá na fungování telekomunikační sítě a na jiných podmínkách, které jsou na vůli Poskytovatele nezávislé.
4.    Poskytovatel, jeho zástupci ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která může vzniknout v souvislosti s užíváním Služeb společnosti NFCtron a/nebo Aplikace NFCtron Hub. V této souvislosti Poskytovatel zejména neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti, ztrátu nebo nepřesnost dat, ani za žádnou škodu, která může vyplývat z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti údajů ani za žádný jiný druh škody či újmy.
5.     Poskytovatel v maximální zákonem povolené míře omezuje svou odpovědnost vůči Uživateli pouze na škodu způsobenou úmyslně a z hrubé nedbalosti. Odpovědnost Poskytovatele v souvislosti s porušením VOP NFCtron Hub nebo Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub je omezena na maximální částku 10.000,- Kč.
6.    Uživatel výslovně souhlasí s tím, že používání Aplikace NFCtron Hub je na Uživatelovo vlastní riziko. Poskytovatel, jeho ostatní přidružené společnosti ani žádný z jejich zaměstnanců, zástupců, poskytovatelů obsahu, poskytovatelů služeb třetích stran neposkytují žádnou záruku týkající se výsledků, které lze získat používáním Aplikace NFCtron Hub, ani za přesnost či spolehlivost jakéhokoliv obsahu zobrazeného prostřednictvím Aplikace NFCtron Hub.
7.       Aplikace NFCtron Hub je poskytována Uživateli bez záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoliv však pouze, záruk výdělečnosti pro Uživatele nebo vhodnosti stránek pro určitý účel předpokládaný Uživatelem a Poskytovatel v maximální možné míře umožněné mu právními předpisy omezuje vůči Uživateli svou povinnost k náhradě újmy, která Uživateli vznikne souvislosti s užíváním Aplikace NFCtron Hub.8. Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele
1.        Přestože Poskytovatel není stranou smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají Pořadatel a Prodejce, má Poskytovatel zájem, aby byly Uživateli Aplikace NFCtron Hub poskytovány pravdivé údaje a kvalitní služby a aby bylo využíváno Systému NFCtron pro účely transparentnosti a evidence tržeb.
2.        Uzavřením Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub Uživatel zaručuje, že bude provádět svou činnost na Akcích v souladu s VOP NFCtron Hub, Smlouvou o spolupráci, smlouvou o užívání prodejního místa i všemi relevantními platnými právními předpisy. Uživatel na sebe přebírá plnou odpovědnost za případná porušení jakýchkoli právních předpisů, k nimž dojde v souvislosti s pořádáním Akcí a souvisejícím prodejem zboží a poskytováním služeb.
3.      Uživatel tímto dále prohlašuje, že disponuje všemi relevantními oprávněními, povoleními, registracemi, osvědčeními a jinou dokumentací, kterou příslušné právní předpisy vyžadují k jeho činnostem na Akcích.
4.        Veškeré vybavení a prostředky, které jsou nezbytné k pořádání Akcí a poskytování služeb Uživatelem, je povinen zajistit a udržovat na své vlastní náklady, s výjimkou Systému NFCtron, který bude pronajat Poskytovatelem Uživateli.
5.         Uživatel se zavazuje poskytovat služby a prodávat zboží, které byly předem schválené Pořadatelem Akce a zavazuje se veškeré platby za zboží a služby přijímat a evidovat výhradně pomocí platebních čipů nebo platebních karet přes Systém NFCtron a Systém NFCtron používat v souladu se Smlouvou o spolupráci a smlouvou o užívání prodejního místa.
6.     Uživatel tímto bere na vědomí, že je povinen řádně dodržovat veškeré daňové povinnosti, které mu vyplývají z platných právních předpisů v souvislosti s výkonem jeho činnosti včetně: placení daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění a dalších příslušných daní; plnění všech povinností vůči zaměstnancům a povinnosti registrace k příslušným daním. V případě, že Poskytovateli orgán veřejné moci zašle platnou žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti Uživatele, poskytne příslušenému orgánu informace týkající se činnosti Uživatele v rozsahu stanoveném právními předpisy. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli všechny úřední poplatky, platby, pokuty a další daňové závazky, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z platných daňových předpisů v případě, že tyto povinnosti Uživatel nesplní.
9. Změny VOP NFCtron Hub, doba trvání a ukončení
1.         Smluvní vztah Uživatele a Poskytovatele se řídí zněním VOP NFCtron Hub účinným v době zřízení Účtu NFCtron, avšak obsah VOP NFCtron Hub může být čas od času Poskytovatelem jednostranně měněn. V případě, že bude Účet NFCtron převeden ze služby NFCtron Plus, bude Uživatel požádán o souhlas s VOP NFCtron Hub nejpozději v okamžik prvního přihlášení do aplikace NFCtron Hub Oprávněnou osobou Uživatele. Každé další užití aplikace NFCtron Hub se považuje za projevený souhlas s podmínkami VOP NFCtron Hub.
2.        Poskytovatel je oprávněn tyto VOP NFCtron Hub jednostranně měnit s tím, že takovouto změnu je povinen prostřednictvím Aplikace NFCtron Hub s dostatečným předstihem oznámit Oprávněné osobě Uživatele. Vyjádřením souhlasu s aktualizovaným zněním VOP NFCtron Hub zaškrtnutím příslušné kolonky v Aplikaci NFCtron Hub a/nebo dalším užíváním Aplikace NFCtron Hub poté, co byla změna VOP NFCtron Hub Oprávněné osobě Uživatele oznámena Uživatel vyjadřuje souhlas s aktualizovaným zněním VOP NFCtron Hub. Uživatel je na základě této změny oprávněn vypovědět Smlouvu o užívání Aplikace NFCtron Hub, pokud tak neučiní, řídí se Smlouva o užívání Aplikace NFCtron Hub nadále změněným zněním VOP NFCtron Hub.
3.         V případě, že nebude změna VOP NFCtron Hub schválena Oprávněno osobou Uživatele, vyhrazuje si Poskytovatel právo znepřístupnit přístup do Aplikace NFCtron Hub Uživateli i Podúčtům Uživatele.
4.        Smlouvu o užívání Aplikace NFCtron Hub může Uživatel vypovědět kdykoli v případě, že Uživatel neuzavřel žádnou Smlouvu o spolupráci a/nebo smlouvu o užívání prodejního místa v rámci Aplikace NFCtron Hub ohledně konkrétní Akce, ze které plynou Uživateli práva a povinnosti vůči Poskytovateli či vůči Pořadateli Akce. V případě, že Uživatel uzavřel Smlouvu o spolupráci a/nebo smlouvu o užívání prodejního místa s Poskytovatelem či s Pořadatelem ohledně konkrétní Akce, řídí se ukončení smlouvy podmínkami této Akce.
5.      Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu o užívání Aplikace NFCtron Hub s okamžitou platností a zablokovat přístup Uživatele do Aplikace NFCtron Hub bez předchozího upozornění v případě, že Uživatel poruší Smlouvu o Užívání Aplikace NFCtron Hub, tyto VOP NFCtron Hub, Smlouvu o spolupráci nebo platné právní předpisy.
10. Ostatní a závěrečná ustanovení
1.    VOP NFCtron Hub, Smlouva o užívání Aplikace NFCtron Hub, jakož i ostatní dohody a prohlášení se řídí právním řádem České republiky. Ke kolizním normám, které by odkazovaly na přednost práva cizích právních řádů, se v rámci spolupráce nepřihlíží.
2.    Smluvní strany se zavazují v případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z VOP NFCtron Hub, Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub či plnění závazků využít smírných řešení.
3.        Pro případ rozhodování sporu mezi Smluvními stranami prostřednictvím soudů České republiky, se Smluvní strany dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly na místní příslušnosti věcně příslušného soudu dle sídla Poskytovatele, jako soudu prvního stupně.
4.   Smluvní strany sjednávají, že jsou oprávněny plnit závazky vyplývající z VOP NFCtron Hub a Smlouvy o užívání Aplikace NFCtron Hub prostřednictvím třetích osob, pouze však na základě písemně udělené plné moci k zastupování pro jednotlivé úkony. Smluvní strany odpovídají za jednání třetích osob jako by jednaly samy.
5.        Tyto VOP NFCtron Hub nabývají platnosti a účinnosti dne 25.02.2022.

Další podmínky a informace