Refundace

NFCtron Tickets - Všeobecné podmínky užívání pro návštěvníky akcí

I. Úvodní ustanovení

 1. Vlastníkem a provozovatelem služby NFCtron Tickets je společnost NFCtron a.s., IČO: 07283539, DIČ: CZ07283539, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707 (dále jen „NFCtron“ nebo „Provozovatel“).
 2. Uživatel se instalací a využíváním služby NFCtron Tickets zavazuje dodržovat tyto podmínky užívání služby NFCtron Tickets (dále jen „Podmínky užívání“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky.
 3. Služba NFCtron Tickets je služba sloužící pro vyhledávání společenských akcí, jako jsou například koncerty, divadelní či jiná kulturní představení a dále všechny další události spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě (dále jen „Akce“), k nákupu vstupenek na tyto společenské Akce a k pořizování souvisejících služeb, např. nabíjení bezhotovostního kreditu pro nákup zboží a služeb na Akci (dále jen „Kredit“). Služba je provozována Provozovatelem (dále též jako „NFCtron Tickets“). 
 4. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, která zajišťuje a organizuje konání Akce, a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce. Pořadatel má povinnost vytvořit si ověřený Účet NFCtron v aplikaci NFCtron Hub.
 5. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem užívat službu NFCtron Tickets, a která v souladu s čl. III a násl. těchto Podmínek užívání bude uzavírat smlouvy s jednotlivými Pořadateli (dále jen „Uživatel“).
 6. Uživatel je povinen se před zahájením užívání služeb NFCtron Tickets seznámit s těmito Podmínkami užívání a vyjádřit s nimi svůj souhlas, a to zpravidla před registrací svého účtu v rozhraní NFCtron Tickets. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito Podmínkami užívání Uživatel učiní: a) úhradou ceny jakékoliv služby v rámci NFCtron Tickets; b) každým přihlášením do NFCtron Tickets; c) společně s každou změnou údajů v rámci uživatelského účtu; d) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Uživatele s těmito Podmínkami užívání, a to vždy okamžikem, který nastane dříve.
 7. Uživatel udělením souhlasu s těmito Podmínkami užívání potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami užívání a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu dle tohoto článku.

II. Profil a registrace Uživatelů

 1. Pro využití služeb nabízených v rámci NFCtron Tickets si Uživatel vytvoří vlastní profil, bez kterého nelze služby nabízené v rámci NFCtron Tickets využívat.
 2. Založit profil NFCtron Tickets může jakákoliv fyzická či právnická osoba.
 3. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje sdělené při zakládání profilu NFCtron Tickets poskytuje Provozovateli zcela dobrovolně. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele dle podmínek stanovených v zásadách soukromí, které lze nalézt zde.
 4. Povinné údaje při založení profilu NFCtron Tickets tvoří jméno, příjmení nebo obchodní firma Uživatele, datum narození nebo IČO Uživatele, místo trvalého pobytu nebo sídlo Uživatele, kontaktní e-mailová adresa Uživatele a telefonní číslo Uživatele.
 5. Uživatel je oprávněn kdykoliv měnit povinné a volitelné údaje vlastního profilu NFCtron Tickets. Uživatel je zároveň oprávněn kdykoliv vlastní profil NFCtron Tickets smazat.
 6. NFCtron je oprávněn obsah profilu nebo profil smazat, pokud bude obsah v rozporu se zásadami vedení profilu NFCtron Tickets nebo právními předpisy České republiky.
 7. Obsah profilu a profil jsou v rozporu se zásadami vedení profilu NFCtron Tickets zejména, obsahují-li chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. které obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv vulgární, pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah, například obsah hanobící rasu, národ, etnickou či jinou skupinu osob, případně obsah, který je jakýmkoliv způsobem diskriminační k rase, národu, etnické či jiné skupině osob, pohlaví, náboženství, vyznání, politickému přesvědčení, sexuální orientaci či jinému postavení.

III. Nákup vstupenky

 1. Předmětem kupní smlouvy ohledně prodeje a koupě vstupenky je závazek Pořadatele jako prodávajícího dodat Uživateli vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném Uživatelem limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji Provozovateli Pořadatelem prostřednictvím aplikace NFCtron Tickets, a závazek Uživatele zaplatit kupní cenu za vstupenky (dále jen „Kupní smlouva vstupenky“). Provozovatel není prodávajícím z Kupní smlouvy vstupenky. Součástí Kupní smlouvy vstupenky uzavřenou mezi Pořadatelem a Uživatelem jsou rovněž tyto Podmínky užívání, zejména články III. až VI. těchto Podmínek užívání.
 2. Kupní cena vstupenek na každou Akci je v rámci Prodejní sítě NFCtron (jak je definována níže) uvedena jednotlivě (dále jen „Vstupné“).
 3. Vstupenku lze zakoupit pomocí aplikace NFCtron Tickets (dále jen „Prodejní síť NFCtron“). Tyto Podmínky užívání se nevztahují na nákup vstupenek přes jiné osoby než NFCtron a jiným způsobem nežli přes aplikaci NFCtron Tickets.
 4. Při zakoupení vstupenky prostřednictvím Prodejní sítě NFCtron je platba umožněna platební kartou nebo bankovním převodem.
 5. K uzavření Kupní smlouvy vstupenky dojde vyplněním objednávky ze strany Uživatele, akceptací objednávky ze strany Pořadatele, a to k momentu úhrady Vstupného Uživatelem.
 6. Pořadatel se zavazuje dodat Uživateli vstupenky bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to prostřednictvím aplikace NFCtron Tickets v elektronické podobě. Pořadatel se po uzavření smlouvy zavazuje dále Uživateli bez zbytečného odkladu na jím zadanou e-mailovou adresu zaslat e-mail s potvrzením objednávky a odkazem na vstupenku ve webové aplikaci NFCtron. Uživatel nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno Vstupné za vstupenky v plné výši.
 7. Každá elektronická vstupenka obsahuje unikátní QR kód sloužící k prokázání platnosti vstupenky.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy vstupenky

 1. Uživatel uzavřením Kupní smlouvy vstupenky bere na vědomí, že osobou odpovědnou za řádné uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je výhradně a pouze Pořadatel. NFCtron neodpovídá za řádné uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí a není smluvní stranou Kupní smlouvy vstupenky.
 2. NFCtron zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy mezi Pořadatelem a NFCtron. Zakoupením vstupenky vzniká právní vztah mezi Pořadatelem Akce a Uživatelem.

V. Odstoupení od Kupní smlouvy vstupenky

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá Uživatel jako kupující právo od smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Pořadatelem prostřednictvím služby NFCtron Tickets odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to s ohledem na to, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamační řád vstupenek

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Pořadatele prostřednictvím Prodejní sítě NFCtron se řídí těmito Podmínkami užívání a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI. 
 2. Uživatel má nárok na vrácení Vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Uživatel nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Podmínkách užívání stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení, použití vstupenky třetí osobou či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazena novou a Uživateli nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 4. NFCtron ani Pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za to, že nebude Uživateli jako kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně Uživatele, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku Uživateli doručit na Uživatelem zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.) nebo nebude Uživateli umožněn přístup do aplikace NFCtron Tickets z důvodu majícího původ u Uživatele (nekompatibilní zařízení, zastaralá verze softwaru nebo operačního systému zařízení Uživatele).
 5. V případě, že Uživatel neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení Vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat NFCtron pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci „Kontakty“ přímo v aplikaci NFCtron Tickets nebo na internetových stránkách www.nfctron.cz/xx a oznámit, že neobdržel řádně uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je Uživatel povinen sdělit Provozovateli jméno, příjmení, e-mail nebo telefonní číslo, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační povinné údaje při zakládání profilu v aplikaci NFCtron Tickets. V případě, že NFCtron zjistí, že vstupenka skutečně nebyla Uživateli doručena, a nepůjde o případ nedoručení pro důvod mající původ u Uživatele, jak je uvedeno v čl. VI odst. 4 těchto Podmínek užívání a zároveň Uživatel oznámil Provozovateli, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem: 
  1. NFCtron se zavazuje jménem a na účet Pořadatele nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat Uživateli znovu vstupenku na Uživatelův profil nebo kontaktní e-mail v závislosti na zadaný způsob doručení vstupenky, 
  2. v případě, že již došlo ke konání Akce, se NFCtron zavazuje jménem a na účet Pořadatele vrátit Uživateli uhrazené Vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Uživatelem.
 6. V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude Uživatel o této skutečnosti vyrozuměn prostřednictvím aplikace NFCtron Tickets a kontaktním e-mailem. NFCtron ani Pořadatel neodpovídají Uživateli za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout ani za to, že Uživatel obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním ani za jiné důvody nezastižení mající původ u Uživatele.
  1. Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má Uživatel právo na vrácení Vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může Uživatel uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud Uživatel neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a Uživatel nemá právo na vrácení Vstupného nebo výměnu vstupenky. 
  2. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má Uživatel právo na vrácení Vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení Vstupného nebo poukaz na další nákup může Uživatel uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. Pokud Uživatel neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má Uživatel právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má Uživatel právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.
 7. NFCtron bude jménem a na účet Pořadatele Vstupné vracet níže popsaným způsobem, a to pouze do výše finančních prostředků, které Provozovateli Pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Provozovatel obdržel od kupujících za prodej vstupenek a které doposud nebyly převedeny Pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky Uživatele uspokojeny, odpovídá Uživateli výhradně Pořadatel zrušené Akce a nikoliv NFCtron.
 8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení Vstupného dle odst. 6 a 7 tohoto článku, bude Vstupné Uživateli vráceno následujícím způsobem:
  1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím aplikace NFCtron Tickets bude Vstupné vráceno na účet, který se váže ke kartě, kterou byla provedena úhrada Vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo Vstupné zasláno;
  2. v případě vrácení Vstupného prostřednictvím poukazu na další nákup, zašle NFCtron poukaz na kontaktní e-mail zadaný Uživatelem při nákupu vstupenky a načte poukaz k Profilu Uživatele.
 9. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené bude NFCtron postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení Pořadateli. Na žádost Uživatele bude Uživateli poskytnut přímý kontakt na Pořadatele.
 10. U Provozovatele nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou Uživatel nezakoupil v Prodejní síti NFCtron.

VII. Podmínky pro nákup Kreditu

 1. Tyto Podmínky užívání dále upravují práva a povinnosti Pořadatele jako prodávajícího a Uživatele jako kupujícího při uzavírání smlouvy o koupi Kreditu a práva a povinnosti společnosti NFCtron vyplývající z příkazní smlouvy, již má uzavřenu s Pořadatelem. Kredit má formu poukázky, a lze jej uplatnit při nákupu zboží a služeb na vybrané Akci. Na Akci je možné za zboží a služby platit pouze bezhotovostně pomocí Kreditu. Kredit má bezhotovostní formu a je možné jej uplatnit pouze pomocí speciálního náramku obsahujícího NFC čip, který bude Uživateli či jiné oprávněné osobě vydán nejpozději při jeho příchodu na Akci (dále jen “Čip”).
 2. Pořadatelem Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od NFCtron, zajišťující prodej vstupenek a organizování a konání Akce. NFCtron pouze na základě příkazní smlouvy s Pořadatelem poskytuje Pořadateli platformu pro uskutečnění obchodu mezi Pořadatelem a Uživatelem. Údaje týkající se osoby Pořadatele a potřebné kontaktní údaje jsou součástí informací o konkrétní Akci.
 3. Tyto podmínky pro nákup Kreditu uvedené v těchto Podmínkách užívání tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím.
 4. Uživatel jako kupující nákupem Kreditu stvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami užívání v části týkající se nákupu kreditu a práv a povinností vyplývajících z nákupu Kreditu, tedy se všemi podmínkami pro nákup, užití a refundaci Kreditu. Dále Uživatel stvrzuje, že se se všemi podmínkami seznámil a rozumí jim.
 5. Pořadatel prodává Kredit prostřednictvím aplikace NFCtron Tickets pomocí bezhotovostní platby a dále prostřednictvím prodejních míst přímo na jednotlivých Akcích na stáncích označených jako „Nabíjecí místa“ pomocí hotovosti či bezhotovostní platby (dále jen “Prodejní místa”).
 6. Tyto podmínky se vztahují na práva a povinnosti Pořadatele a Uživatele kupujícího Kredit ohledně Kreditu zakoupeného na všech Prodejních místech.
 7. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě jakýchkoliv problémů s Kreditem či Čipem je povinen kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci kontakty v rámci rozhraní NFCtron Tickets, případně, pokud na konkrétní Akci je toto umožněno, na kterémkoli Nabíjecím místě.

VIII. Předmět smlouvy o koupi Kreditu

 1. Předmětem smlouvy je závazek Pořadatele dodat Uživateli jako kupujícímu Kredit, a to v množství požadovaném Uživatelem, a závazek Uživatele jako kupujícího uhradit cenu za Kredit. Uživatel má pak právo na Akci Pořadatele za Kredit nakoupit zboží a služby ve stejné hodnotě, jako je nakupovaná výše Kreditu. Provozovatel není smluvní stranou smlouvy o koupi Kreditu.
 2. Nákupem Kreditu vzniká právní vztah mezi Uživatelem a Pořadatelem Akce. Práva a povinnosti NFCtron vůči Uživateli vyplývající z tohoto dokumentu jsou založena na příkazní smlouvě uzavřené mezi NFCtron a Pořadatelem. V případě, že tyto Podmínky užívání neupravují určitá práva a povinnosti výslovně, řídí se tato práva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Uživatel je tyto povinen uplatnit vůči Pořadateli, jelikož jejich garantem je Pořadatel.
 3. Smlouva je uzavřena zaplacením ceny Kreditu ze strany Uživatele.
 4. Pořadatel se zavazuje dodat Uživateli Kredit bez zbytečného odkladu tak, aby si jeho výši mohl zkontrolovat s dostatečným předstihem před konáním Akce v rozhraní služby NFCtron Tickets. Na základě rozhraní NFCtron Tickets (QR kód) má pak nejpozději v den konání Akce Uživatel právo na obdržení Čipu s obnosem Kreditu, který bude odpovídat výši nabitého Kreditu. V případě nákupu Kreditu v místě a v den konání Akce bude Uživateli Kredit dodán bezprostředně po zaplacení kupní ceny na příslušném Nabíjecím místě, u něhož Uživatel Kredit zakoupí.
 5. Uživatel nemá nárok na dodání Kreditu dříve, než bude uhrazena cena za Kredit v plné výši.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně Kreditu

 1. Uživatel bere na vědomí, že NFCtron není Pořadatelem jednotlivých Akcí, na kterých lze Kredit uplatnit. NFCtron poskytuje Pořadateli platformu pro prodej Kreditu Uživateli a související služby a distribuci Čipů s odpovídající částkou Kreditu Uživateli za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užívání.
 2. Kredit lze využít k nákupu zboží a služeb na Akci v hodnotě odpovídající výši Kreditu. Pořadatel a provozovatelé jednotlivých prodejních míst jsou mezi sebou zavázáni, že budou přijímat Kredit výměnou za zboží či služby. V případě, že nebude Uživateli umožněno využití Kreditu na Akci, jedná se o porušení povinností Pořadatele. NFCtron nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce a provozovatelů jednotlivých prodejních míst, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Pořadatelem Akce.
 3. Doba platnosti Kreditu je omezena na konkrétní Akci s tím, že Uživatel je oprávněn Kredit vyměnit za zboží a služby pouze v rámci konkrétní Akce a po dobu trvání Akce, ke které se Kredit vztahuje. Pokud není stanoveno výslovně jinak, po skončení Akce, ke které se Kredit vztahuje, již není možné Kredit za jakékoliv plnění vyměnit.
 4. Bez zbytečného odkladu po skončení Akce je Uživatel oprávněn požádat Pořadatele prostřednictvím NFCtron o refundaci nevyužitého Kreditu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od ukončení Akce. Po uplynutí této čtrnáctidenní lhůty již nebude Kredit Uživateli ze strany NFCtron či Pořadatele refundován. Podrobnější podmínky jsou obsaženy v čl. XI odstoupení od smlouvy a refundace.
 5. Kredit se vždy vztahuje ke konkrétní Akci a lze jej využít pouze na této konkrétní Akci prostřednictvím Čipu. Uživatel má možnost si aktuální výši Kreditu průběžně kontrolovat v rámci rozhraní NFCtron Tickets, případně na stanovištích Nabíjecích míst.
 6. Každým jednotlivým uplatněním Kreditu a nákupem zboží či služeb Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami užívání.
 7. Kredit nelze směnit zpět za hotové peníze. V případě ztráty, odcizení či zničení Čipu s Kreditem je možné požádat přes aplikaci NFCtron Tickets o deaktivaci Čipu a navštívit Nabíjecí místo a Čip nahradit Čipem novým. Uživatel je při nahrazení Čipu povinen opětovně zaplatit zálohu za Čip dle aktuálního ceníku. NFCtron ani Pořadatel neodpovídají za případné snížení výše Kreditu, které nastane v době mezi ztrátou Čipu a aktivací nového Čipu dle tohoto bodu IX.7. Záloha za ztracený, odcizený či zničený Čip propadá v celém rozsahu Provozovateli jako náhrada škody za ztracený, odcizený či zničený Čip.
 8. Kredit a Čipy jsou:
  1. přenosné a nejsou vydávány na jméno konkrétního držitele, avšak jsou vždy vázány ke konkrétnímu účtu NFCtron Tickets a ke konkrétní Akci; nebo
  2. přenosné, avšak vydávané na konkrétní jméno, které Uživatel zadá při nákupu Kreditu. Při zadávání osobních údajů třetích osob je Uživatel odpovědný za zadané údaje a je oprávněn tak činit pouze se souhlasem těchto třetích osob a jak Uživatel, tak Pořadatel, tak NFCtron jsou povinni se řídit zásadami ochrany osobních údajů.
   /Informace ohledně toho, o kterou z výše uvedených variant se jedná, bude Uživateli sdělena nejpozději před zakoupením Kreditu./
 9. Nabitý Kredit může prostřednictvím Čipu uplatnit kdokoliv, kdo má Čip v držení. Pořadatel, NFCtron ani poskytovatelé jednotlivých služeb a zboží na Akci nejsou oprávněni ani povinni zkoumat, kdo je oprávněným držitelem Čipu.
 10. Kredit nelze zakoupit mimo Prodejní místa NFCtron.

X. Nákup Kreditu a platební podmínky

 1. Po souhlasu s podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách užívání může Uživatel uhradit cenu Kreditu v množství, které sám vybere. Horní hranice výše Kreditu může být omezena.
 2. Výše Kreditu odpovídá ceně zaplacené za Kredit dle množství Kreditu vybraného Uživatelem. Cena každé 1 Kč Kreditu odpovídá vždy 1 Kč.
 3. Kredit je možné nakoupit prostřednictvím rozhraní NFCtron Tickets, kdy je platba za Kredit možná pouze bezhotovostně, dle aktuálních platebních možností v době platby, vždy je však umožněna platba platební kartou, případně bankovním převodem.
 4. Pro zajištění bezpečné platby po internetu je Uživatel přesměrován na platební portál zajišťující bezpečnost prostřednictvím technologie 3D Secure, který je zajišťován společností Global Payments Europe. Veškerá data o transakcích jsou uchována v bezpečném prostředí. NFCtron se dozví pouze číslo karty Uživatele, případně další údaje o platební kartě Uživatele a může umožnit Uživateli pro transakce v rámci rozhraní NFCtron údaje o kartě uložit pro případné další transakce.
 5. K uzavření kupní smlouvy ohledně Kreditu dojde vyplněním objednávky ze strany Uživatele, akceptací těchto Podmínek užívání (potvrzením souhlasu s těmito podmínkami) a úhradou kupní ceny.
 6. Náklady Uživatele vzniklé ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a jeho bankou, případně vydavatelem jeho karty, nese Uživatel.

XI. Odstoupení od smlouvy o Kreditu a refundace Kreditu

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemá Uživatel právo od smlouvy uzavřené s Pořadatelem ohledně Kreditu či nevyčerpané části Kreditu odstoupit.
 2. NFCtron nenese žádnou odpovědnost za to, že Uživatel nebude moci využít Kredit k nákupu zboží a služeb na Akci, zejména však, že mu nebude umožněno za zboží či služby zaplatit pomocí Čipu a bude po něm vyžadována platba prostřednictvím jiného prostředku. Zajištění povinnosti přijímat platby exkluzivně prostřednictvím sytému NFCtron je povinností Pořadatele a případné reklamace je tedy nutno řešit přímo s jednotlivými Prodejci případně s Pořadatelem, a nikoliv prostřednictvím aplikace NFCtron Tickets. 
 3. V případě, že se zakoupený Kredit neobjeví v rozhraní NFCtron Tickets nejpozději do 1 hodiny po zaplacení kupní ceny, tzn. připsání kupní ceny na účet, je Uživatel povinen neprodleně kontaktovat Pořadatele či NFCtron a oznámit, že neobdržel uhrazený Kredit. Pro tyto účely je Uživatel povinen sdělit NFCtron jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu Kreditu. V případě, že bude zjištěno, že nedošlo k připsání Kreditu z důvodu, který je na straně NFCtron, zavazuje se NFCtron nejpozději do 48 hodin, ne však později než k okamžiku začátku Akce, zaslat Uživateli Kredit, aby byl promítnut do rozhraní NFCtron Tickets a aby nebylo bráněno Uživateli ve využití zakoupeného Kreditu v rámci Akce. Pokud již došlo k začátku Akce, zašle NFCtron Uživateli Kredit co nejdříve dle svých možností a objektivních okolností (dostupnost internetového připojení na Akci, možnost komunikace ze strany banky v době pracovního klidu atp.). NFCtron však v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude moci Uživateli Kredit zaslat, resp. promítnout do rozhraní NFCtron Tickets ještě během konání Akce.
 4. Uživateli je kdykoliv v časovém rozmezí od zakoupení Kreditu až do 14 dnů po skončení Akce umožněna refundace dosud nevyčerpaného Kreditu. Uživatel tímto s těmito podmínkami výslovně souhlasí a prohlašuje, že si je vědom, že mu nebude umožněna refundace Kreditu v případě, že o refundaci požádá později než 14 dnů po skončení Akce.
 5. Pokud Uživatel o refundaci nevyužitého Kreditu zažádá nejpozději do 14 dnů od skončení Akce, probíhá refundace za následujících podmínek:
  1. Refundace v CZK:
   V případě refundace Kreditu v českých korunách bude Uživateli zaslána částka odpovídající hodnotě zbývajícího Kreditu na účet, který Uživatel uvede v žádosti o refundaci. NFCtron ani Pořadatel neodpovídají za případné administrativní či jiné poplatky, které by mohly být z částky refundovaného Kreditu strženy ze strany banky Uživatele.
  2. Refundace EUR:
   Dále je umožněna refundace v rámci jednotné oblasti pro platbu v jednotné evropské měně (SEPA). V případě žádosti o refundaci v EUR bude po Uživateli vyžadováno zadání informací, které umožní zadání jednotné oblasti pro platbu v EUR, tzv. SEPA platba. Po Uživateli bude vyžadováno zadání minimálně těchto údajů: IBAN účtu, na který má být nevyužitý Kredit refundován a informace ohledně držitele účtu. Směnný kurz pro refundaci se bude řídit aktuálně platným kurzovním lístkem České národní banky a u refundace bude účtován administrativní poplatek na pokrytí administrativních nákladů v podobě částky odpovídající 5 % z částky, u které Uživatel žádá refundaci, minimálně však ve výši 1 Kč (dále jen „Administrativní poplatek“). O tento Administrativní poplatek bude snížena částka zasílaná Uživateli. Refundace může být dále podrobena administrativním poplatkům v podobě poplatku za provedení SEPA platby, případně dalších poplatků ze strany poskytovatele bankovních služeb Uživatele. Veškeré další poplatky, které budou za refundaci účtovány, hradí na své náklady Uživatel.

  XII. Mimosoudní řešení sporů

  1. V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a Uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem a uplatněním vstupenek nebo Kreditu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a Pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  XIII. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Podmínek užívání neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Podmínek užívání, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
  2. NFCtron a Pořadatel si vyhrazují právo kdykoliv změnit znění těchto Podmínek užívání.
  3. Veškerá ustanovení těchto Podmínek užívání a smluvní vztah mezi Pořadatelem, Uživatelem a NFCtron se řídí českým právním řádem.
  4. Veškeré spory budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebude Uživatelem zvolena cesta mimosoudního řešení sporů dle odstavce XII. 1. výše.

  ---

  /Vita mancipio nulli datur, omnibus usu/

  Další podmínky a informace