Stáhněte si aplikaci pro návštěvníky

VOP využití detailu akce a navazujících služeb v NFCtron Pass

platné od 25. 2. 2022
Všeobecné podmínky pro uživatele NFCtron Pass a účastníky akcí s platebním systémem NFCtron.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností NFCtron a.s., IČO: 07283539, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707 (dále jen „Poskytovatel“), určují základní závazná pravidla spolupráce mezi Poskytovatelem a Klientem, který je pořadatelem Akce, a jsou součástí Smlouvy o spolupráci s Klienty. Tyto všeobecné obchodní podmínky neobsahují smluvní ujednání vůči koncovým uživatelům Aplikace NFCtron Pass – Účastníkům Akce.

2. Definice pojmů

2.1 Akce: jakákoliv společenská událost, v rámci které bude Klientem užíván Systém NFCtron na základě Smlouvy o spolupráci.
2.2 Aplikace NFCtron Pass: mobilní aplikace, která umožňuje přístup k platformě NFCtron Pass, přes kterou Účastníci Akcí mohou sledovat informace o Akcích, nakupovat vstupenky, případně další zboží a služby.
2.3 Bankovní účet Akce: bankovní účet určený Poskytovatelem ve Smlouvě o spolupráci v souladu s bodem 10.6 VOP NFCtron Pass.
2.4 Detail Akce: Soubor dat o konkrétní Akci, které na Platformu NFCtron Pass vloží Poskytovatel na základě informací obdržených od Klienta za účelem organizování Akce a užívání Systému NFCtron. Detail Akce obsahuje informace o Akci a přes tento Detail Akce jsou Účastníkům v Aplikaci NFCtron Pass zasílány elektronické doklady za nakoupené zboží a služby v rámci Akce. V případě zájmu Klienta je přes tento Detail Akce možné prodávat vstupenky případně poskytovat další doplňkové služby související s Akcí.
2.5 Kredit: Bezhotovostní kredit spojený s určitým NFC čipem, který je možné zakoupit v hotovosti, případně nabít předem před Akcí prostřednictvím Aplikace NFCtron Pass a je možné jej využít pro nákup zboží a služeb na Akci.
2.6 NFC čip: typ Hardwaru, sloužící k ukládání platebních prostředků a následnému provedení bezhotovostních plateb.
2.7 Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.8 Obecné nařízení GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
2.9 Odměna: úplata za služby poskytované Poskytovatelem Klientovi.
2.10 Oprávněné osoby: osoby určené Poskytovatelem a Klientem oprávněné předat, převzít nebo činit dílčí úkony vyplývající ze spolupráce Smluvních stran.
2.11 Platforma NFCtron Pass: technologie umožňující vkládání informací o Akci, vystavování elektronických dokladů Účastníkům a prodej vstupenek a dalšího zboží a služeb souvisejících s Akcí prostřednictvím Aplikace NFCtron Pass.
2.12 Pořadatel: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o spolupráci.
2.13 Prodejce: osoba, která na základě smlouvy s Klientem v rámci Akce prodává výrobky či poskytuje služby.
2.14 Služby společnosti NFCtron: služby, které poskytuje společnost NFCtron, včetně poskytování, provozu a údržby aplikace NFCtron Hub, Aplikace NFCtron Pass, Platformy NFCtron Pass, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi Pořadatelem a Prodejci a další služby.
2.15 Smlouva o spolupráci: smlouva upravující podmínky spolupráce, tj. poskytnutí Systému NFCtron, a dalších služeb zajišťovaných Poskytovatelem Klientovi (dále také jen „Smlouva“).
2.16 Smluvní podmínky: souhrn individuálních parametrů písemně sjednaných mezi Poskytovatelem a Klientem pro účely spolupráce. V případě kolize individuálně sjednaných Smluvních podmínek s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek mají přednost individuální Smluvní podmínky.
2.17 Smluvní strany: Poskytovatel a Klient společně.
2.18 Systém NFCtron: soubor hardwaru, softwaru a technické podpory sloužící k provozu bezhotovostního platebního systému vytvořeného Poskytovatelem.
2.19 Účet NFCtron: přístup k webovým stránkám obsahujícím informace a dokumenty týkající se využívání Služeb společnosti NFCtron v rámci pořádání akcí Pořadatelem a činností Prodejce, včetně účetní dokumentace. Klient, případně určená osoba Klientem se může přihlásit k Účtu NFCtron zadáním uživatelského jména a hesla.
2.20 Účastník: jakákoliv fyzická osoba, která se zúčastní Akce pořádané Klientem a za tímto účelem postupuje Klientovi a Poskytovateli návštěvním řádem určená práva.
2.21 Klient: jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem o spolupráci s Poskytovatelem a uzavřít s ním Smlouvu o spolupráci.
2.22 Všeobecné obchodní podmínky služby NFCtron Pass: tento dokument definující všeobecné podmínky spolupráce Poskytovatele a Klienta (dále také jen „VOP NFCtron Pass“), které tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o spolupráci uzavírané Smluvními stranami.
2.23 Zástupce Klienta: je jednatel, statutární orgán, zaměstnanec Klienta či osoba oprávněná k zastupování Klienta k plnění Smlouvy o spolupráci.
2.24 Zástupce Poskytovatele: je jednatel, statutární orgán, zaměstnanec Poskytovatele či osoba oprávněná k zastupování Poskytovatele k plnění Smlouvy o spolupráci.
2.25 Závěrečná zpráva: závěrečná zpráva o Akci vyhotovená Poskytovatelem a doručená Klientovi v elektronické podobě, obsahující data o Akci po jejím skončení, především data o pohybu peněžních prostředků na Bankovním účtu Akce.

3. Vytvoření detailu akce

3.1 Služby poskytované v rámci NFCtron Pass jsou integrální pro spolupráci Klienta a Poskytovatele, neboť přes Platformu NFCtron Pass jsou sdělovány informace Účastníkům Akce a jsou vytvářeny a doručovány doklady za nakoupené zboží a služby v rámci Akce. Pokud má Klient zájem s Poskytovatelem spolupracovat, je nutné, aby jeho Akce byla zanesena do Platformy NFCtron Pass.
3.2 Pro využití služeb nabízených v rámci NFCtron Pass je nutné, aby Klient byl uživatelem aplikace
NFCtron Hub a měl vlastní Účet NFCtron. Přes aplikaci NFCtron Hub se pak může Klient rozhodnout, že bude pořádat Akci a že k Akci využije služeb Poskytovatele a za tímto účelem Klient s Poskytovatelem uzavřou Smlouvu o spolupráci.
3.3 Pokud se Klient rozhodne pořádat Akci ve spolupráci se společností NFCtron a za použití Systému NFCtron, je nutné, aby uzavřel Smlouvu o spolupráci a souhlasil s použitím služby NFCtron Pass alespoň v rozsahu nutném pro vytvoření Detailu Akce sloužícího k tomu, aby mohly být Účastníkům sděleny informace o Akci a přes Aplikaci NFCtron Pass zasílány elektronické doklady Účastníkům.
3.4 Pokud je Klient Poskytovatelem požádán, je Klient povinen poskytnout Poskytovateli veškeré informace ohledně Akce nejpozději do 5 dnů od takovéto žádosti Poskytovatele tak, aby je Poskytovatel mohl doplnit do Platformy NFCtron Pass a vytvořit tak Detail Akce. V případě, že Klient na žádost Poskytovatele informace o Akci nedoplní, platí, že souhlasí se zněním Detailu Akce připraveným ze strany Poskytovatele.
Těmito informacemi se rozumí především:
a) název Akce, datum konání Akce, čas konání Akce, lokace konání Akce;
b) program Akce, a to včetně osob vystupujících;
c) informace o sponzorech a jiných partnerech Akce.
Klient se zavazuje, že veškeré informace poskytnuté v dokumentaci budou aktuální, přesné a kompletní v době, kdy jsou Poskytovateli poskytovány, a zavazuje se, že nebude bezdůvodně měnit důležité parametry Akce (tj. například svévolně měnit čas a místo Akce, strategické partnery, hlavní účinkující). V případě, že dojde ke změnám v parametrech Akce, je Klient povinen takovouto informaci bez zbytečného odkladu sdělit Poskytovateli, nejpozději však 24 hodin poté, co se o změně dozvěděl.
3.5 Detail Akce je editován výlučně Poskytovatelem. Klient je za tímto účelem povinen poskytnout Poskytovateli aktuální přesné a kompletní informace. V případě, že informace v Detailu Akce nebudou odpovídat skutečnosti z důvodu, že nebyly Klientem poskytnuty v aktuální, přesné a kompletní formě, Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu, která může takto Klientovi vzniknout.
3.6 Vyslovením souhlasu s těmito podmínkami ve Smlouvě o spolupráci Klient prohlašuje a zaručuje, že:
a) si pozorně přečetl tyto VOP NFCtron Pass, včetně všech povinností, které z nich a ze Smlouvy vyplývají, zcela jim rozumí a souhlasí s tím, že jimi bude vázán;
b) podle platných právních předpisů je oprávněn s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu o spolupráci pro účely pořádání Akce a užívání Systému NFCtron, včetně Platformy NFCtron Pass;
c) všechny informace, které Poskytovateli poskytl, jsou přesné, správné a úplné;
d) Služby společnosti NFCtron nebude používat k neoprávněným či protiprávním účelům a nebudete narušovat řádné fungování Služeb společnosti NFCtron;
e) za všech okolností bude důsledně dodržovat právní předpisy týkající se jeho činnosti, a to zejména právní předpisy upravující živnostenské podnikání, hygienické podmínky, bezpečnost práce, daňové předpisy a podobné.
3.7 V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v předchozím bodu 3.6 těchto VOP NFCtron
Pass je Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v předchozím ustanovení má Poskytovatel právo okamžitě vymazat Detail Akce z Platformy NFCtron Pass a znepřístupnit jej Uživatelům v rámci Aplikace NFCtron Pass. V případě opakovaného porušení některé z povinností uvedené v předchozím ustanovení má Poskytovatel právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, nebo odčinění nemajetkové újmy. V případě, že bude Poskytovateli pravomocně uložena orgánem veřejné moci pokuta v souvislosti s porušením povinnosti Klienta uvedené v předchozím ustanovení bodu 3.6 těchto VOP NFCtron Pass, je Klient povinen uhradit Poskytovateli částku ve výši pokuty a jejího příslušenství uložené pravomocným rozhodnutím.

4. Další služby v rámci platformy NFCtron Pass

4.1 Nad rámec vytvoření Detailu Akce pro účely užití Systému NFCtron má Klient možnost si ve Smlouvě o spolupráci zvolit využití dalších možností spolupráce s Poskytovatelem prostřednictvím NFCtron Pass.
4.2 Dalšími možnými službami poskytovanými Klientovi Poskytovatelem prostřednictvím NFCtron Pass jsou:
a) prodej Vstupenek na Akci Uživatelům prostřednictvím Platformy a Aplikace NFCtron Pass jménem a na účet Klienta;
b) prodej Kreditu na Akci jménem a na účet Klienta;
c) prodej propagačních, reklamních předmětů a dárkových předmětů;
d) poskytování dalších doplňkových služeb Účastníkům, popsaných ve Smlouvě o spolupráci;
Souhlas s využíváním těchto dalších služeb vyjádří Klient zaškrtnutím ve Smlouvě o spolupráci, přičemž zaznačením konkrétního druhu služby ve Smlouvě o spolupráci vyjadřuje Klient souhlas se všemi podmínkami vztahujícími se k dané službě dle těchto VOP NFCtron Pass.
5 PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM NFCTRON PASS
5.1 Pokud Klient v rámci Smlouvy o spolupráci zvolí, že má zájem, aby vstupenky na Akci byly prodávány prostřednictvím Platformy a Aplikace NFCtron Pass v rámci Detailu Akce, uděluje tím Poskytovateli zmocnění, aby ve věci vstupenek na Akci jednal Poskytovatel vůči Účastníkům jménem a na účet Klienta a Klient se zavazuje za tyto služby Poskytovateli poskytnout Odměnu stanovenou v souladu s článkem 8 těchto VOP NFCtron Pass.
5.2 V případě zájmu Klienta o prodej vstupenek prostřednictvím Platformy a Aplikace NFCtron Pass Klient výslovně souhlasí s tím, že tak bude činěno v souladu s pravidly pro prodej vstupenek a refundačním řádem v rámci bodu III. až VI. Všeobecných podmínek užívání služby NFCtron Pass vůči Účastníkům. Klient tímto prohlašuje, že jsou mu známa pravidla pro prodej vstupenek na Akci a případnou refundaci, a že s těmito pravidly výslovně souhlasí. Klient dále prohlašuje, že prodejem vstupenek, vrácením vstupenek, nebo jinými způsoby refundace nevzniká škoda a jde o proces, jehož podmínky jsou v souladu s představami Klienta.
5.3 Po přijetí platby za vstupenku na Akci (obdržením na Bankovní účet Akce nebo obdržením na účet Poskytovatele spravovaný společností Global Payments s.r.o. za předpokladu že tuto
platbu z důvodu risk managementu například vzhledem k pandemii a souvisejícím opatřením společnost Global Payments s.r.o. zadrží) vystaví Poskytovatel jménem a na účet Klienta daňový doklad o přijetí platby, přičemž DPH z těchto transakcí bude odvedena a vyúčtována v souladu s tím, jaká pravidla se vztahují na osobu kupující vstupenku (plátce/neplátce DPH), případně na Akci (kulturní akce osvobozená / neosvobozená od DPH).
5.4 Prostředky získané prodejem vstupenek budou uloženy na Bankovním účtu Akce. Poskytovatel se zavazuje, že bude o veškerých finančních tocích na Bankovní účet Akce vést pečlivou evidenci tak, aby bylo možné identifikovat, z jakého právního důvodu byly jednotlivé platby připsány na Bankovní účet Akce, a na požádání poskytne Klientovi informace o stavu jeho finančních prostředků na Bankovním účtu Akce včetně informace, jaká část finančních prostředků pochází z prodeje vstupenek.
5.5 Poskytováním služby prodeje vstupenek prostřednictvím Aplikace NFCtron Pass na sebe Poskytovatel nijak nebere odpovědnost za vady vstupenek a za uskutečnění a obsah Akce, smluvní stranou kupní smlouvy ohledně vstupenky zůstávají pouze Klient a Účastník.

6. Prodej kreditu prostřednictvím NFCtron Pass

6.1 Pokud Klient v rámci Smlouvy o spolupráci zvolí, že má zájem, aby Kredit na Akci byl prodáván prostřednictvím Platformy a Aplikace NFCtron Pass v rámci Detailu Akce, uděluje tím Poskytovateli zmocnění, aby ve věci Kreditu na Akci jednal Poskytovatel vůči Účastníkům jménem a na účet Klienta a Klient se zavazuje za tyto služby Poskytovateli poskytnout Odměnu stanovenou v souladu s článkem 8 těchto VOP NFCtron Pass.
6.2 V případě zájmu Klienta o prodej Kreditu prostřednictvím Platformy a Aplikace NFCtron Pass, Klient výslovně souhlasí s tím, že tak bude činěno v souladu s pravidly pro prodej Kreditu a refundačním řádem v rámci bodu VII. až XI. Všeobecných podmínek užívání služby NFCtron Pass vůči Účastníkům. Klient tímto prohlašuje, že jsou mu známa pravidla pro prodej Kreditu na Akci a případnou refundaci, a že s těmito pravidly výslovně souhlasí. Klient dále prohlašuje, že prodejem Kreditu, vrácením Kreditu, nebo jinými způsoby refundace peněz mu nevzniká škoda a jde o proces, jehož podmínky jsou součástí fungování Systému NFCtron a jsou v souladu s představami Klienta.
6.3 Klient výslovně souhlasí s tím, že po skončení Akce bude pro účely refundace Kreditu Účastníkům před vyplacením prostředků z Bankovního účtu Akce zadržena Poskytovatelem částka ve výši 5.000 Kč, případně ve výši stanovené ve Smlouvě o spolupráci, tak aby tato částka mohla být použita na refundace Kreditu po 14denní lhůtě v případech, kdy to Poskytovatel uzná za vhodné. Refundace provedené s touto zadrženou částkou je na žádost Klienta Poskytovatel povinen nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od skončení Akce vyúčtovat a o doplacení případného nedoplatku požádat Klienta, nebo přebytek z vyúčtování zaslat Klientovi na účet stanovený ve Smlouvě o spolupráci. Klient může taktéž ve Smlouvě o spolupráci, případně kdykoliv po Akci prohlásit, že si přeje, aby takto zadržená částka byla poskytnuta jako deposit na vyřizování refundací pro další Akce Klienta s tím, že v takovém případě si po Akci Poskytovatel dle výše uvedených pravidel zadrží jako deposit pouze částku, která je nutná pro doplnění tohoto deposita do výše 5.000 Kč, případně do výše uvedené ve Smlouvě o spolupráci.
6.4 Prostředky získané prodejem Kreditu budou uloženy na Bankovním účtu Akce. Poskytovatel se zavazuje, že bude o veškerých finančních tocích na Bankovní účet Akce vést pečlivou evidenci
tak, aby bylo možné identifikovat, z jakého právního důvodu byly jednotlivé platby připsány na Bankovní účet Akce, a na požádání poskytne Klientovi informace o stavu jeho finančních prostředků na Bankovním účtu Akce, včetně informace, jaká část finančních prostředků pochází z prodeje Kreditu.
6.5 Klient dále tímto vyjadřuje výslovný souhlas, aby po skončení Akce zaslal Poskytovatel jeho jménem Prodejcům z Bankovního účtu Akce částku odpovídající hodnotě zakoupeného zboží a služeb pomocí Kreditu a bezhotovostních plateb u Prodejce sníženou o provizi Klienta a Odměnu Poskytovatele dle čl. 8 těchto VOP NFCtron Pass.
6.6 Klient i Poskytovatel prohlašují, že Kredit je oběma stranami zamýšlen jako víceúčelový poukaz a mohou za něj být zakoupeny předměty či služby s rozdílnou sazbou DPH. Sazbu DPH takto odvádí jednotliví Prodejci a Klientovi ani Poskytovateli z pohledu DPH nevzniká zdanitelné plnění, přičemž Poskytovatel provádí jménem a na účet Klienta vyúčtování takovýchto plateb pro Prodejce při zohlednění provize Klienta a své Odměny.
6.7 Poskytováním služby prodeje Kreditu prostřednictvím Aplikace NFCtron Pass na sebe Poskytovatel nijak nebere odpovědnost za vady Kreditu a za uskutečnění a obsah Akce, smluvní stranou kupní smlouvy ohledně Kreditu zůstávají pouze Klient a Účastník.

7. Prodej propagačních a reklamních předmětů prostřednictvím NFCtron Pass

7.1 Pokud Klient v rámci Smlouvy o spolupráci zvolí, že má zájem, aby propagační a reklamní předměty Klienta na Akci byly prodávány prostřednictvím Platformy NFCtron Pass a Aplikace NFCtron Pass v rámci Detailu Akce, uděluje tím Poskytovateli zmocnění, aby ve věci propagačních a reklamních předmětů Klienta na Akci jednal Poskytovatel vůči Účastníkům jménem a na účet Klienta a Klient se zavazuje za tyto služby Poskytovateli poskytnout Odměnu stanovenou v souladu s článkem 8 těchto VOP NFCtron Pass.
7.2 V případě zájmu Klienta o prodej propagačních a reklamních předmětů prostřednictvím Platformy NFCtron Pass a Aplikace NFCtron Pass na Detailu Akce, Klient výslovně souhlasí s tím, že tak bude činěno v souladu se zákonnými pravidly pro prodej zboží distančním způsobem. Klient tímto prohlašuje, že jsou mu známa pravidla pro prodej propagačních a reklamních předmětů na Detailu Akce a případnou refundaci, a že s těmito pravidly výslovně souhlasí. Klient dále prohlašuje, že prodejem propagačních a reklamních předmětů, nebo jinými způsoby refundace peněz Účastníkům mu nevzniká škoda a jde o proces, jehož podmínky jsou součástí fungování Systému NFCtron, který probíhá dle zákona a je v souladu s představami Klienta.
7.3 Prostředky získané prodejem propagačních a reklamních předmětů v rámci Detailu Akce budou uloženy na Bankovním účtu Akce. Poskytovatel se zavazuje, že bude o veškerých finančních tocích na Bankovní účet Akce vést pečlivou evidenci tak, aby bylo možné identifikovat, z jakého právního důvodu byly jednotlivé platby připsány na Bankovní účet Akce a na požádání poskytne Klientovi informace o stavu jeho finančních prostředků na Bankovním účtu Akce, včetně informace, jaká část finančních prostředků pochází z prodeje propagačních a reklamních předmětů.
7.4 Poskytováním služby prodeje propagačních a reklamních předmětů prostřednictvím Platformy NFCtron Pass a Aplikace NFCtron Pass v rámci Detailu Akce na sebe Poskytovatel nijak nebere
odpovědnost za jakost, vady a jiné vlastnosti propagačních a reklamních předmětů, smluvní stranou kupní smlouvy ohledně propagačních a reklamních předmětů zůstávají pouze Klient a Účastník a Klient je v plné míře odpovědný za vyřízení práv z vadného plnění i jiných obdobných nároků osob propagačních a reklamních předmětů zakoupivších.

8. Odměna

8.1 Smluvní strany se dohodly, že Klient uhradí Poskytovateli Odměnu dle specifikací a požadavků Klienta s ohledem na Akci. Jednotlivé složky a výše Odměny budou blíže specifikovány ve Smlouvě o spolupráci, především v Příloze 3 Smlouvy o spolupráci, která bude vytvořena na základě požadavků Klienta zadaných v aplikaci NFCtron Hub a rozsahu služeb, který si Klient zvolí v rámci NFCtron Pass. Odměna za služby Poskytovatele v rámci Platformy NFCtron Pass se může skládat z následujících plnění:
a) odměna v podobě podílu z tržeb z prodaných vstupenek v rámci NFCtron Pass;
b) odměna v podobě podílu z tržeb z prodaného Kreditu v rámci NFCtron Pass;
c) odměna v podobě podílu z tržeb z prodaného zboží a jiných doplňkových služeb v rámci NFCtron Pass.
K veškerým částkám bude připočtena DPH ve výši dle aplikovatelných právních předpisů.
8.2 Klient se zavazuje Poskytovateli uhradit smluvenou Odměnu dle bodu 8.1. a) VOP NFctron Pass do 5 dnů od doručení Závěrečné zprávy a na základě faktury vystavené Poskytovatelem.
8.3 Odměna bude uhrazena (i) primárně ponížením výplaty prostředků Klientovi z Bankovního účtu určeného pro Akci dle bodu 3.1 Smlouvy a/nebo (ii) bezhotovostním bankovním převodem na účet Poskytovatele specifikovaný v Příloze 3 Smlouvy.
8.4 Nestanoví-li Smlouva o spolupráci jinak, na (i) peněžní prostředky získané v době trvání spolupráce na Akci z prodeje reklamních, upomínkových předmětů, propagačních výrobků nebo dárků týkajících se Akce, které jsou ve vlastnictví Klienta nebo, v případě hudebních festivalů, které jsou ve vlastnictví účinkujících a jsou jimi přímo na Akci prodávány a/nebo (ii) peněžní prostředky získané z prodeje vstupenek na danou Akci uskutečněných mimo Platformu NFCtron Pass a Aplikaci NFCtron Pass se nevztahuje ustanovení odst. 8.1. a nezahrnují se tedy do výpočtu Odměny dle článku II. Smlouvy o spolupráci.

9. Součinnost poskytovatele a klienta

9.1 Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost, zejména pak poskytovat včasné, úplné a pravdivé informace k výkonu předmětu spolupráce.
9.2 Dojde-li k nebo bude-li jedna ze Smluvních stran informována o změně podstatných okolností, mající potencionálně či fakticky vliv na plnění Smlouvy o spolupráci, jsou Smluvní strany povinny o takovýchto skutečnostech informovat druhou Smluvní stranu, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od vzniku či seznámení se s těmito okolnostmi.
9.3 Smluvní strany jsou povinny plnit řádně a včas své povinnosti tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze Smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých povinností, je povinna tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně s předpokládaným termínem a způsobem jeho odstranění.

10. Cena a platební podmínky

10.1 Jednotlivé ceny plnění vyplývající ze Smlouvy a vzájemných závazků Poskytovatele a Klienta jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty podle příslušné zákonné výše.
10.2 Smluvní strany sjednávají, že peněžité plnění závazku je považováno za splněné v okamžiku připsání na účet Poskytovatele nebo hotovostní úhradou do pokladny Poskytovatele.
10.3 Pokud bude Klient v prodlení s finančním plněním vyplývajícím z vystavené faktury podle těchto VOP NFCtron Pass nebo Smlouvy o spolupráci, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi a ten je povinen Poskytovateli uhradit smluvní úrok z prodlení finančního plnění ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
10.4 Klient nemá právo rozporovat faktury vystavené Poskytovatelem po době jejich splatnosti. Připomínky po splatnosti nebudou platné a Poskytovatel k nim nebude přihlížet. Klient je povinen v připomínkování faktur přesně označit nesoulad se skutečným stavem a navrhne správné znění faktur.
10.5 Smluvní strany sjednávají, že za služby Poskytovatele mu Klient zaplatí Odměnu dle Smlouvy o spolupráci a článku 8 těchto VOP NFCtron Pass.
10.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžní prostředky na Akci uhrazené po dobu trvání Akce prostřednictvím platebních terminálů budou připisovány na Bankovní účet Akce, za tímto účelem určený Poskytovatelem ve Smlouvě o spolupráci.
10.7 Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn započíst jakoukoli peněžitou pohledávku Poskytovatele za Klientem proti jakékoli peněžité pohledávce Klienta za Poskytovatelem bez ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývá. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám Klienta, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené. Klient není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Poskytovatele.
10.8 Klient není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky za Poskytovatelem, Smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.

11. Odpovědnost

11.1 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že není odpovědný za jakoukoliv škodu, která vznikne poskytnutím neúplných, nepřesných nebo neaktuálních informací ze strany Klienta.
11.2 Pokud není v těchto VOP NFCtron Pass či ve Smlouvě o spolupráci stanoveno jinak, Poskytovatel vylučuje svou povinnost k náhradě újmy vzniklé v souvislosti s jím poskytovanými službami a s provozem Platformy a Aplikace NFCtron Pass a celkového Systému NFCtron především, nikoliv však pouze, související s nefunkčností nezávislé na vůli Poskytovatele, jako je například výpadek internetového připojení, odstávka dodávek elektrické energie a obdobných skutečností a Klient se náhrady takovéto újmy předem výslovně a bez náhrady vzdává, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti.
11.3 Poskytovatel se zprostí odpovědnosti za škodu, prokáže-li, že mu ve splnění povinností dle VOP NFCtron Pass nebo Smluvních podmínek Smlouvy o spolupráci zabránila překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Smluvní strany se zavazují přistupovat ke všem plněním vyplývajícím z těchto VOP NFCtron Pass a Smlouvy o spolupráci s maximální obezřetností a péčí, tak aby bylo předejito jakékoliv újmě Smluvních stran.
11.4 Poskytovatel zároveň vylučuje jakoukoliv odpovědnost za předpokládaný průběh Akce a negarantuje v žádném případě návštěvnost či výši výdělku Klienta na Akci. Žádné z prohlášení Poskytovatele nelze pokládat za radu, která by měla Klienta vést k rozhodnutí, zdali je hospodárné Akci ve světle současných i v dobu Akce předpokládaných podmínek uspořádat či není. Klient je povinen učinit svá rozhodnutí ohledně pořádání Akce na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a s ohledem na veškeré vnější faktory, především s ohledem na předpokládané počasí, zájem Účastníků o obdobné akce, současnou a předpokládanou epidemiologickou situaci a další faktory důležité pro pořádání Akce.
11.5 Poskytovatel odpovídá Klientovi za řádnou správu peněžních prostředků Klienta obdržených na Bankovní účet Akce a uchovávaných po dobu spolupráce na Bankovním účtu Akce.
11.6 Poskytovatel Klientovi neodpovídá za škodu vzniklou legislativními změnami po dobu spolupráce, až do okamžiku zohlednění zákonných změn ve VOP NFCtron Pass a Smlouvě o spolupráci.

12. Změny VOP NFCtron Pass, doba trvání a ukončení

12.1 Podmínkami stanovenými v těchto VOP NFCtron Pass se budou řídit práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta vyplývající ze Smlouvy o spolupráci od okamžiku uzavření Smlouvy o spolupráci.
12.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně VOP NFCtron Pass změnit. Poskytovatel je takovouto změnu povinen Klientovi oznámit s dostatečným předstihem a Klient je na základě této změny oprávněn takovouto změnu odmítnout a vypovědět Smlouvu v rozsahu jednotlivých plnění Poskytovatele v rámci Platformy NFCtron Pass, s výjimkou ustanovení o Detailu Akce, který je nutný pro průběh Akce.
12.3 Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou platností a zablokovat přístup Klienta na Platformu NFCtron Pass, smazat Detail Akce Klienta a zastavit poskytování veškerých služeb pomocí Platformy NFCtron Pass v případě, že Klient poruší Všeobecné obchodní podmínky NFCtron Pass, Smlouvu o spolupráci nebo platné právní předpisy.

13. Ostatní a závěrečná ustanovení

13.1 VOP NFCtron Pass, Smlouva o spolupráci, jakožto i ostatní dohody a prohlášení se řídí právním řádem České republiky. Ke kolizním normám, které by odkazovaly na přednost práva cizích právních řádů, se v rámci spolupráce nepřihlíží.
13.2 Smluvní strany se zavazují v případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z VOP NFCtron Pass, Smlouvy či plnění závazků využít smírných řešení.
13.3 Pro případ rozhodování sporu mezi Smluvními stranami prostřednictvím soudů České republiky, se Smluvní strany dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly na místní příslušnosti věcně příslušného soudu dle sídla Poskytovatele, jako soudu prvního stupně.
13.4 Smluvní strany sjednávají, že jsou oprávněny plnit závazky vyplývající z VOP NFCtron Pass a Smlouvy o spolupráci prostřednictvím třetích osob, pouze však na základě písemně udělené plné
moci k zastupování pro jednotlivé úkony. Smluvní strany odpovídají za jednání třetích osob jako by jednaly samy.
13.5 V případě rozporu příslušné Smlouvy o spolupráci s VOP NFCtron Pass má vždy přednost úprava obsažená v příslušné Smlouvě.
13.6 Tyto VOP NFCtron Pass nabývají platnosti a účinnosti dne 25.02.2022 a uplatní se tedy u smluvních vztahů, jež vešly v platnost dne 25. 2. 2022 a později.

Další podmínky a informace