Stáhněte si aplikaci pro návštěvníky

VOP nasazení platebního systému NFCtron na akci pořadatele

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností NFCtron a.s., IČO: 07283539, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707, určující základní závazná pravidla Spolupráce mezi Poskytovatelem a Klientem a jsou součástí smluvních ujednání s Klienty.

2. Definice pojmů

2.1 Akce: jakákoliv společenská událost, v rámci které bude Klientem užíván Systém NFCtron na základě Smlouvy o spolupráci.
2.2 Bankovní účet Akce: bankovní účet určený Poskytovatelem ve Smlouvě o spolupráci v souladu s bodem 7.6 VOP.
2.3 NFC čip: typ Hardwaru, sloužící k ukládání platebních prostředků a následnému provedení bezhotovostních plateb.
2.4 Daňový doklad: dokument splňující náležitosti § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
2.5 EET doklad: soubor náležitostí, které je poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob na účtence povinen uvádět a splňují i podmínky podle § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
2.6 Elektronické plnění: veškerá plnění ze strany Poskytovatele provedená v elektronické podobě (např. prostředky elektronické e-mailové komunikace, Vzdáleného přístupu, FTP připojení apod.).
2.7 Elektronická účtenka: elektronický doklad o provedení transakce ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obsahující EET doklad.
2.8 Hardware: souhrn veškerého fyzického technického počítačového vybavení propůjčeného Klientovi Poskytovatelem za účelem naplnění Spolupráce.
2.9 Klient: jakákoliv fyzická či právnická osoba, která projeví zájem o Spolupráci s Poskytovatelem.
2.10 Komunikační jazyk: komunikační jazyk, ve kterém probíhá veškerá písemná nebo elektronická komunikace, je český a/nebo slovenský jazyk, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
2.11 Konzultant: osoba, která je určena Poskytovatelem k vykonávání Servisní podpory Klientovi pro účely Akce.
2.12 Neodborná podpora: veškeré úkony týkající se technologie NFC a technické podpory s ní spojené a upravené Smlouvou o spolupráci, které nebyly vykonány Konzultantem nebo Oprávněnou osobou Poskytovatele.
2.13 NFCtron Pass: platforma a aplikace pro Účastníky v rámci Systému NFCtron, na níž je pro každou Akci vytvořen profil s informacemi a Účastníkům poskytovány elektronické účtenky za zakoupené zboží a služby. V případě zájmu Klienta je možné přes NFCtron Pass prodávat vstupenky na Akci, případě prodávat reklamní a propagační a dárkové zboží (jako například „merch“ Akce či jednotlivých vystupujících osob) či jiné zboží a doplňkové služby.
2.14 Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2.15 Obecné nařízení GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
2.16 Odměna: úplata za služby poskytované Poskytovatelem Klientovi.
2.17 Oprávněné osoby: osoby určené Poskytovatelem a Klientem oprávněné předat, převzít nebo činit dílčí úkony vyplývající ze Spolupráce Smluvních stran.
2.18 Pokladní: osoby určené Poskytovatelem nebo Klientem k zajištění pokladních služeb na Akci pro Klienta, především služeb spočívajících v přijímání hotovosti, manipulaci s hotovostí a úkony související s nabíjením NFC čipů a poskytováním související podpory při nabíjení kreditu na NFC čipy.
2.19 Poskytovatel: společnost NFCtron a.s., IČO: 07283539.
2.20 Prodejce: osoba, jež na základě smlouvy s Klientem v rámci Akce prodává výrobky či poskytuje služby.
2.21 Servisní podpora: výkon služby Konzultantem či Oprávněnou osobou Poskytovatele při řešení nahlášeného požadavku na technickou podporu Systému NFCtron.
2.22 Smlouva o spolupráci: smlouva upravující podmínky Spolupráce, které specifikují nebo se odlišují od podmínek dle těchto VOP, tj. poskytnutí Systému NFCtron, rozsah Servisní podpory a dalších služeb zajišťovaných Poskytovatelem Klientovi (dále také jen „Smlouva“).
2.23 Smluvní podmínky: souhrn individuálních parametrů písemně sjednaných mezi Poskytovatelem a Klientem pro účely Spolupráce. V případě kolize individuálně sjednaných Smluvních podmínek s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek mají přednost individuální Smluvní podmínky.
2.24 Smluvní strany: Poskytovatel a Klient společně.
2.25 Software: souhrn počítačových programů poskytnutých Klientovi Poskytovatelem za účelem naplnění Spolupráce.
2.26 Spolupráce: smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem dle příslušné Smlouvy o spolupráci, zejména o poskytnutí technické podpory v oblasti technologie NFC, propůjčení Softwaru a Hardwaru k tomu potřebných.
2.27 Systém NFCtron: soubor Hardwaru, Softwaru a technické podpory sloužící k provozu bezhotovostního platebního systému NFC vytvořeného Poskytovatelem.
2.28 Účastník: jakákoliv fyzická osoba, která se zúčastní Akce pořádané Klientem a za tímto účelem postupuje Klientovi a Poskytovateli návštěvním řádem určená práva.
2.29 Všeobecné obchodní podmínky: tento dokument definující všeobecné podmínky Spolupráce Poskytovatele a Klienta (dále také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o spolupráci uzavírané Smluvními stranami.
2.30 Vzdálený přístup: služba, při které se Konzultant či jiná osoba určená Poskytovatelem spojí bezpečným připojením na pracovní stanici a/nebo server Klienta na základě jeho požadavku a aktivace spojení.
2.31 Zástupce Klienta: je jednatel, statutární orgán, zaměstnanec Klienta či osoba oprávněná k zastupování Klienta a k plnění Smlouvy o spolupráci.
2.32 Zástupce Poskytovatele: je jednatel, statutární orgán, zaměstnanec Poskytovatele či osoba oprávněná k zastupování Poskytovatele k plnění Smlouvy o spolupráci.
2.33 Závěrečná zpráva: závěrečná zpráva o Akci vyhotovená Poskytovatelem a doručená Klientovi v souladu s bodem 3.8 VOP.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1 Předmětem plnění ze strany Poskytovatele je pronajmout Klientovi souhrn Hardwaru s předinstalovaným Softwarem a s tím související služby, přičemž služby pomocí Systému NFCtron nabízí a poskytuje Prodejcům či Účastníkům Akce a je za ně plně odpovědný výhradně Klient. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že služby a činnost Poskytovatele tedy nejsou platebními službami dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, čímž však není nijak vyloučena případná odpovědnost a povinnosti Klienta dle tohoto zákona.
3.2 Poskytovatel garantuje, že veškerý jím pronajatý Hardware a Software je plně funkční a má technické vlastnosti potřebné k využití technologie NFC pro účely bezhotovostních plateb v rámci Akce.
3.3 Poskytovatel se zavazuje k zadání sortimentu do databáze Systému NFCtron nejpozději 3 pracovní dny před konáním Akce, a to v případě, že mu byly podklady dodány v termínu a v dohodnutém elektronickém formátu nejpozději 14 dní před konáním Akce.
3.4 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi po Dobu trvání spolupráce veškerou potřebnou technickou podporu včetně odstraňování technických vad při provozu Systému NFCtron, která bude zajišťována Konzultanty či Oprávněnými osobami Poskytovatele. Smluvní strany sjednají ve Smlouvě o spolupráci rozsah technické podpory.
3.5 Poskytovatel garantuje, že odborně proškolí k správnému používání Systému NFCtron Zástupce Klienta a Prodejce, kteří s Klientem za tímto účelem uzavřeli smlouvu.
3.6 V případě, že Klient nesplní smluvní povinnost a neuhradí Poskytovateli smluvený poplatek za rezervaci termínu poskytování služeb ve lhůtě určené ve Smlouvě o spolupráci, má Poskytovatel právo od Smlouvy o spolupráci odstoupit.
3.7 Nastane-li situace uvedená v bodě 3.6, zaniká Poskytovateli povinnost plnit dle Smlouvy o spolupráci a dle těchto VOP.
3.8 Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dodat Závěrečnou zprávu s detailními daty o Akci po jejím skončení, především s daty o pohybu peněžních prostředků na Bankovním účtu Akce. Poskytovatel vyhotoví Závěrečnou zprávu s vyhodnocením průběhu Akce v elektronické podobě.

4. Práva a povinnosti klienta

4.1 Klient má právo užívat pronajatý Hardware s předinstalovaným Softwarem výhradně ujednaným způsobem a v souladu s pokyny Konzultanta a Oprávněných osob Poskytovatele, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci po dobu vymezenou ve Smlouvě o spolupráci a příslušné technické a programové dokumentaci. Klient není oprávněn Hardware přenechat jiné osobě bez svolení Poskytovatele s výjimkou Prodejců, kde není souhlas potřeba. V případě, že budou Hardware v rámci Akce užívat jakékoliv třetí osoby (a to včetně Prodejců), nese veškerou odpovědnost za ztrátu, poškození a vady Hardwaru výhradně Klient. Klient je povinen neprodleně po uplynutí Doby trvání spolupráce vrátit veškerý vypůjčený Hardware (včetně vypůjčených NFC čipů) Poskytovateli ve stavu, v jakém jej obdržel.
4.2 Klient je oprávněn požadovat po Poskytovateli příslušnou Servisní podporu po celou Dobu trvání spolupráce, a to primárně v podobě Vzdáleného přístupu k jednotlivému Hardwaru, pokud si Smluvní strany neurčí podmínky Servisní podpory ve Smlouvě o spolupráci jinak.
4.3 Klient se zavazuje, že k Servisní podpoře podle bodu 4.2. těchto VOP bude využívat pouze služeb Konzultantů či Oprávněných osob Poskytovatele.
4.4 Klient se zavazuje, že umožní Konzultantům a Oprávněným osobám Poskytovatele vstup do místa Akce a to nejpozději 1 den před konáním Akce.
4.5 Klient se zavazuje, že Poskytovateli nejpozději 14 dní před konáním Akce dodá podklady nebo zajistí dodání podkladů skládajících se z jednotlivých položek sortimentu (včetně cen) každého Prodejce, a to tak, že je Poskytovatel zadá či zajistí jejich zadání do databáze Systému NFCtron, a to v dohodnutém elektronickém formátu, přičemž za správnost a úplnost těchto podkladů je odpovědný Klient. Klient rovněž nejpozději 14 dní před konáním Akce dodá Poskytovateli seznam všech Prodejců včetně kontaktních údajů na osoby Prodejců k řešení technických záležitostí a záležitostí ohledně sortimentu.
4.6 Klient se zavazuje zajistit užívání platebního Systému NFCtron po celou dobu a v celém prostoru konání Akce prostřednictvím Kreditu na NFC čipu, nebo pomocí bezhotovostních platebních prostředků (karty VISA/Mastercard) případně v hotovosti přímo u Prodejce. Klient je však povinen Prodejce zavázat k tomu, aby měli povinnost veškeré přijaté platby evidovat v platebním Systému NFCtron, pokud Smlouva o spolupráci nestanoví výjimky z tohoto pravidla.

5. Odměna

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Klient uhradí Poskytovateli Odměnu dle specifikací a požadavků Klienta s ohledem na Akci. Jednotlivé složky a výše Odměny budou blíže specifikovány ve Smlouvě o spolupráci, především v Příloze 3 Smlouvy o spolupráci, která bude vytvořena na základě požadavků Klienta zadaných v aplikaci NFCtron Hub a na rozsahu služeb, který si Klient zvolí v rámci NFCtron Pass. Odměna se může skládat z následujících plnění:
(a) jednorázového poplatku za rezervaci termínu poskytnutí bezhotovostního platebního Systému NFCtron a zajištění kapacity potřebné technické podpory po dobu před a za trvání Akce;
(b) odměny v podobě podílu z tržby utržené na Akci bez zahrnutí DPH;
(c) poplatku za pronájem Hardware;
(d) poplatku za nevrácené NFC čipy NFCtron;
(e) úhrady mzdových či jiných obdobných nákladů pro Pokladní Poskytovatele zajišťující pokladní služby v místě Akce a s tím souvisejících dalších nákladů za zajišťování služeb na Akci;
(f) úhrady nákladů spojených s využitím služeb zprostředkovatelů platby kartou v souvislosti s Akcí.
5.2 K veškerým částkám bude připočtena DPH ve výši dle aplikovatelných právních předpisů.
5.3 Klient se zavazuje Poskytovateli uhradit smluvenou Odměnu dle bodu 5.1 a) VOP do 5 dnů ode dne podpisu Smlouvy ze strany Klienta. Zbývající část celkové Odměny Poskytovatele dle bodu 5.1 je splatná do 5 dnů od doručení Závěrečné zprávy a na základě faktury vystavené Poskytovatelem.
5.4 Odměna bude uhrazena (i) primárně ponížením výplaty prostředků Klientovi z Bankovního účtu Akce určeného pro Akci dle bodu 3.1 Smlouvy a/nebo (ii) bezhotovostním bankovním převodem na účet Poskytovatele specifikovaný v Příloze 3 této Smlouvy.
5.5 Nestanoví-li Smlouva o spolupráci jinak, na (i) peněžní prostředky získané v Době trvání spolupráce na Akci z prodeje reklamních, upomínkových předmětů, propagačních výrobků nebo dárků týkajících se Akce, které jsou ve vlastnictví Klienta nebo, v případě hudebních festivalů, které jsou ve vlastnictví účinkujících a jsou jimi přímo na Akci prodávány a/nebo (ii) peněžní prostředky získané z prodeje vstupenek na danou Akci, se nevztahuje ustanovení odst. 5.1. b) a nezahrnují se tedy do výpočtu Odměny dle článku II. Smlouvy o spolupráci.

6. Součinnost poskytovatele a klienta

6.1 Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost, zejména pak poskytovat včasné, úplné a pravdivé informace k výkonu předmětu Spolupráce.
6.2 Dojde-li k nebo bude-li jedna ze Smluvních stran informována o změně podstatných okolností, mající potencionálně či fakticky vliv na plnění Smlouvy o spolupráci, jsou Strany povinny o takovýchto skutečnostech informovat druhou Smluvní stranu, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od vzniku či seznámení se s těmito okolnostmi.
6.3 Smluvní strany jsou povinny plnit řádně a včas své povinnosti tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze Smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých povinností, je povinna tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně s předpokládaným termínem a způsobem jeho odstranění.

7. Cena a platební podmínky

7.1 Jednotlivé ceny plnění vyplývající ze Smlouvy a vzájemných závazků Poskytovatele a Klienta jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty podle příslušné zákonné výše.
7.2 Smluvní strany sjednávají, že peněžité plnění závazku je považováno za splněné v okamžiku připsání na účet Poskytovatele nebo hotovostní úhradou do pokladny Poskytovatele.
7.3 Pokud bude Klient v prodlení s finančním plněním vyplývajícím z vystavené faktury podle VOP nebo Smlouvy o spolupráci, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi a ten je povinen Poskytovateli uhradit smluvní úrok z prodlení finančního plnění ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.4 Klient nemá právo rozporovat faktury vystavené Poskytovatelem po době jejich splatnosti. Připomínky po splatnosti nebudou platné a Poskytovatel k nim nebude přihlížet. Klient je povinen v připomínkování faktur přesně označit nesoulad se skutečným stavem a navrhnout správné znění faktur.
7.5 Smluvní strany sjednávají, že za služby Poskytovatele mu Klient zaplatí Odměnu dle Smlouvy o spolupráci a článku 5 těchto VOP.
7.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžní prostředky na Akci uhrazené po dobu trvání Akce prostřednictvím platebních terminálů budou připisovány na Bankovní účet Akce, za tímto účelem určený Poskytovatelem ve Smlouvě o spolupráci.
7.7 Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn započíst jakoukoli peněžitou pohledávku Poskytovatele za Klientem proti jakékoli peněžité pohledávce Klienta za Poskytovatelem bez ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývá. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám Klienta, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené. Klient není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Poskytovatele.
7.8 Klient není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky za Poskytovatelem, Smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.

8. Odpovědnost

8.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo výlučného poskytování Servisní podpory na Akci. Porušení tohoto výlučného práva bude mít za důsledek bezvýhradnou odpovědnost Klienta za majetkovou újmu takto Poskytovateli způsobenou.
8.2 Pokud není v těchto VOP či ve Smlouvě o spolupráci stanoveno jinak, Poskytovatel vylučuje svou povinnost k náhradě újmy vzniklou v souvislosti s jím poskytovanými službami a s provozem Systému NFCtron a Klient se náhrady takovéto újmy předem výslovně a bez náhrady vzdává, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti.
8.3 Poskytovatel neodpovídá Klientovi za škodu vzniklou Klientovi nebo Prodejcům pozdním zasláním údajů o evidované tržbě datovou zprávou správci daně při technickém výpadku, tj. zasláním později, než v zákonem stanovené lhůtě 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a Klient se náhrady takovéto škody předem výslovně a bez náhrady vzdává.
8.4 Poskytovatel neodpovídá za škodu Klientovi vzniklou porušením VOP nebo Smluvních podmínek Smlouvy o spolupráci s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti.
8.5 Poskytovatel se odpovědnosti za škodu zprostí, prokáže-li, že o porušení VOP nebo Smluvních podmínek Smlouvy o spolupráci nevěděl, ani vědět nemohl, a tak nemohl škodě zabránit. Smluvní strany se zavazují přistupovat ke všem plněním vyplývajícím z VOP a Smlouvy o spolupráci s maximální obezřetností a péčí tak, aby bylo předejito jakékoliv újmě Smluvních stran.
8.6 Poskytovatel odpovídá Klientovi za řádnou správu peněžních prostředků Klienta obdržených na Akci a uchovávaných po dobu Spolupráce na Bankovním účtu Akce.
8.7 Poskytovatel Klientovi neodpovídá za škodu vzniklou legislativními změnami po dobu Spolupráce, až do okamžiku zohlednění zákonných změn ve VOP a Smlouvě o spolupráci.
8.8 Klient je odpovědný za škodu na Hardwaru způsobenou Poskytovateli. V případě nenavrácení Hardwaru, navrácení nefunkčního Hardwaru nebo Hardwaru poškozeného tak, že poškození vylučuje jeho předmětné využití, uhradí Klient Poskytovateli celou cenu Hardwaru.

9. Komunikace

9.1 Komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem bude probíhat v Komunikačním jazyce na úrovni Zástupců Poskytovatele, Zástupců Klienta a Oprávněných osob Smluvních stran.
9.2 Do působnosti Zástupců Poskytovatele a Zástupců Klienta náleží zejména:
(a) kontrolovat postup plnění Smlouvy o spolupráci, a
(b) připravovat návrhy potřebných změn a dodatků Smlouvy, připravovat návrhy dalších smluv a předkládat takové návrhy Smluvním stranám k uzavření.
9.3 Do působnosti Oprávněných osob náleží zejména:
(a) organizačně zabezpečovat veškeré činnosti související s plněním Smlouvy,
(b) koordinovat součinnost Smluvních stran,
(c) informovat na vyžádání Smluvní strany o postupu plnění Smlouvy.
9.4 Smluvní strany sjednávají, že kontaktní údaje s uvedením konkrétních Zástupců Poskytovatele, Zástupců Klienta a Oprávněných osob budou vymezeny ve Smlouvě o spolupráci případně určeny dle bodu 9.5 těchto VOP, pokud se liší od osob, které jsou oprávněny za Klienta jednat ze zákona.
9.5 Smluvní strany sjednávají, že komunikace ve věci smluvních práv a povinností bude uskutečňována mezi Zástupci Poskytovatele a Zástupci Klienta, a to primárně za užití elektronické e-mailové komunikace případně prostřednictvím aplikace NFCtron Hub. Pro účely smluvního vztahu vyplývajícího z poskytnutí Systému NFCtron Poskytovatelem Klientovi jsou zástupci osob Statutární orgány či jiné osoby oprávněné Poskytovatele či Klienta zastupovat, případně ty osoby, které Poskytovatel Klientovi sdělí v dostatečném předstihu před konáním Akce e-mailovou komunikací, nejpozději však jeden týden před konáním Akce. Klient je takto obdobně povinen Poskytovateli sdělit své zástupce.

10. Ochrana a zpracování osobních údajů

10.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Klientů a Prodejců v souladu s Obecným nařízením GDPR a právními předpisy České republiky.
10.2 Za tímto účelem se Klient zavazuje pro Poskytovatele obstarat tyto osobní údaje a Prodejce informovat o rozsahu zpracování osobních údajů.
10.3 Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění Spolupráce mezi Poskytovatelem a Klientem a za účelem zpracování Závěrečné zprávy o Akci podle bodu 3.8. Zákonným důvodem zpracování je plnění Smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem.
10.4 Osobní údaje Klienta a Prodejců budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení/název společnosti, sídlo (bydliště), emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, souhrn plateb.
10.5 Poskytovatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů vyplývající z právních předpisů.
10.6 Osobní údaje Klienta a Prodejců budou zpracovávány po dobu plnění Smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
10.7 Klient a Prodejce je oprávněn požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Obecného nařízení GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 Obecného nařízení GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Obecného nařízení GDPR. Klient a Prodejci mají právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a) a c) až f) Obecného nařízení GDPR. Dále mají Klient a Prodejci právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Obecného nařízení GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Obecného nařízení GDPR.
10.8 Klient a Prodejci mají také právo podat případnou námitku u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že žádost Klienta či Prodejce dle tohoto bodu je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může Poskytovatel buďto: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
11. Smlouva o spolupráci
11.1 Smlouva o spolupráci mezi Poskytovatelem a Klientem může vzniknout pouze po dosažení shody o všech jejích náležitostech ve formě písemného dokumentu podepsaného Zástupcem Poskytovatele a Zástupcem Klienta.
11.2 Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na závazek vzniklý Smlouvou o spolupráci.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že podmínky změny, zániku, tj. vypovězení nebo odstoupení budou sjednány ve zvláštních ustanoveních Smlouvy o spolupráci.

12. Ostatní a závěrečná ustanovení

12.1 Práva vzniklá ze Smlouvy o spolupráci nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
12.2 VOP, Smlouva o spolupráci, jakožto i ostatní dohody a prohlášení se řídí právním řádem České republiky. Ke kolizním normám, které by odkazovaly na přednost práva cizích právních řádů, se v rámci Spolupráce nepřihlíží.
12.3 Smluvní strany se zavazují v případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z VOP, Smlouvy či plnění závazků využít smírných řešení.
12.4 Pro případ rozhodování sporu mezi Smluvními stranami prostřednictvím soudů České republiky, se Smluvní strany dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly na místní příslušnosti věcně příslušného soudu dle sídla Poskytovatele, jako soudu prvního stupně.
12.5 Smluvní strany sjednávají, že jsou oprávněny plnit závazky vyplývající z VOP a Smlouvy o spolupráci prostřednictvím třetích osob, pouze však na základě písemně udělené plné moci k zastupování pro jednotlivé úkony. Smluvní strany odpovídají za jednání třetích osob jako by jednaly samy.
12.6 V případě rozporu příslušné Smlouvy o spolupráci s VOP má vždy přednost úprava obsažená v příslušné Smlouvě.
12.7 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.02.2022 a uplatní se tedy u smluvních vztahů, jež vešly v platnost dne 25. 2. 2022 a později.

Další podmínky a informace